Ruun?

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

nød­ven­di­ge ni­veau i de af­gø­ren­de kam­pe – se ba­re kvart­fi­na­len mod Ru­ma­e­ni­en. SÅ NU MEL­DER spørgs­må­le­ne sig selv­føl­ge­lig i for­hold til, hvor­dan VM-slut­run­den kom­mer til at på­vir­ke sam­men­sa­et­nin­gen af trup­pen, når Klavs Bruun Jør­gen­sen na­e­ste gang ind­kal­der til sam­ling. Hvad be­ty­der det, at han ik­ke vil ha­ve Mette Grav­holt og Kri­sti­na Kri­sti­an­sen til at da­ek­ke op? Er Rik­ke Skov fa­er­dig, ef­ter hun er fal­det igen­nem i for­svars­sy­ste­met? Hvad får det af kon­se­kven­ser, når land­stra­e­ne­ren har frem­ha­e­vet spil­le­re, ’der gør, som de får be­sked på’?

Det må ti­den vi­se. Men jeg fø­ler mig i hvert fald over­be­vist om, at der ik­ke er gen­valg til samt­li­ge 16 spil­le­re, når kvin­delands­hol­det mø­des i marts for at spil­le EM-kva­li­fi­ka­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.