Slut med kniv-gak gak

BT - - NYHEDER -

KNIV­LOV Re­ge­rin­gen ta­ger nu kon­se­kven­sen af fle­re bizar­re til­fa­el­de, hvor helt al­min­de­li­ge men­ne­sker er kom­met på kant med loven, ef­ter vå­ben­loven i sin tid blev stram­met for at for­hin­dre kni­vover­fald. Det be­ty­der, at du frem­over skal kun­ne ta­ge en schweizer­k­niv med i sko­ven, li­ge­som ja­e­ge­re og fi­ske­re og­så skal kun­ne bru­ge lov­li­ge kni­ve til de­res er­hverv el­ler hob­by.

Til gen­ga­eld er der lagt op til, at reg­ler­ne ska­er­pes for de kri­mi­nel­le, der uden for­mål har kni­ve med i nat­te­li­vet.

»Med for­sla­get stram­mer vi reg­ler­ne i for­hold til kni­ve, vi ik­ke vil ha­ve. Det hand­ler om kni­ve­ne i nat­te­li­vet og i de kri­mi­nel­le mil­jø­er. Sam­ti­dig lem­per vi reg­ler­ne for al­min­de­li­ge men­ne­skers brug af kni­ve til for­nuf­ti­ge for­mål,« si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

De nu­va­e­ren­de reg­ler be­ty­der, at det er for­budt at va­e­re i be­sid­del­se af en lang ra­ek­ke kni­ve.

Blandt an­det må vis­se fol­dek­ni­ve højst ha­ve en klin­gela­eng­de på syv cm, mens an­dre kni­ve, der kan be­tje­nes med én hånd, er helt band­lyst. Der fin­des og­så sa­er­li­ge reg­ler for, hvor­dan du skal trans­por­te­re kni­ve.

De kri­mi­nel­le har dog for la­engst fun­det ud af at om­gå reg­ler­ne og har ud­vik­let nye yderst far­li­ge kni­ve, der er ’lov­li­ge’. Alt imens har loven vist sig at ram­me helt al­min­de­li­ge men­ne­sker, der f.eks. blot bru­ger hob­byk­ni­ve til jagt og fi­ske­ri. Af­låst i bu­tik Som et af de mest gro­te­ske ek­semp­ler har BT tid­li­ge­re i år be­skre­vet, hvor­dan 60-åri­ge Ste­en Juul Ri­is­he­de fra Tom­merup på Vest­fyn i by­ret­ten blev dømt for at va­e­re i be­sid­del­se af 44 fol­dek­ni­ve, der lå af­låst i en bu­tiks­mon­tre i hans jagt­for­ret­ning. Kni­ve­ne, til en sam­let va­er­di af 50.000 kr., skul­le blot sa­el­ges, men blev i ste­det kon­fi­ske­ret af po­li­ti­et.

Pro­ble­met var kort for­talt, at de på­ga­el­den­de fol­dek­ni­ve - i vis­se til­fa­el­de - kan be­tje­nes med kun én hånd og der­med er for­budt. Dom­men skab­te en gråzo­ne, hvor al­le i prin­cip­pet kun­ne bli­ve kri­mi­nel­le, hvis de var i be­sid­del­se af en schweize­rel­ler hob­byk­niv, der med lidt fin­ger­snil­de kun­ne slås op med en hånd.

Det vil Justits­mi­ni­ste­ri­et nu gø­re op med ved i hø­je­re grad at gø­re kniv­loven for­måls­be­stemt. Lom­mek­niv Det skal va­e­re mu­ligt at med­brin­ge en lom­mek­niv på f.eks. en sko­v­tur og bru­ge den til at ska­e­re frugt, men strengt for­budt at ta­ge den med til stør­re fod­bold­kam­pe el­ler i nat­te­li­vet.

Ste­en Juul Ri­is­he­de blev i maj dømt til at be­ta­le 100.000 kro­ner i bø­de, li­ge­som han fik kon­fi­ske­ret de 44 kni­ve, som i sig selv re­pra­e­sen­te­rer en va­er­di på knap 50.000 kro­ner. Ove­ni kom sagsom­kost­nin­ger­ne på an­dre 50.000 kro­ner. Han har an­ket sa­gen til Østre Lands­ret.

NY KNIV­LOV Den ...At

...At

...At

...At

nye kniv­lov la­eg­ger bl.a. op til... straf­fen for per­so­ner, som ba­e­rer kniv un­der ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der, og som tid­li­ge­re er straf­fet for vold, trus­ler mv., ska­er­pes mar­kant. Det be­ty­der, at straf­fen i førs­te­gangstil­fa­el­de vil sti­ge fra syv da­ges fa­engsel til 40 da­ges fa­engsel.

en­hånds­be­tjen­te fol­dek­ni­ve ik­ke la­en­ge­re ka­te­go­ri­se­res som sa­er­ligt far­li­ge kni­ve, som det altid er for­budt at be­sid­de.

prin­cip­pet om, at kni­ve kun må ba­e­res på of­fent­li­ge ste­der mv., når der er et an­er­ken­del­ses­va­er­digt for­mål, ud­vi­des til at om­fat­te al­le kni­ve bort­set fra sa­er­ligt far­li­ge kni­ve, som fort­sat er helt for­bud­te. Det kan va­e­re spring­k­ni­ve, ka­ste­stjer­ner el­ler but­ter­flyk­ni­ve.

straf­fen for volds­døm­te mv., som ba­e­rer kniv un­der ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der - f. eks. i nat­te­li­vet - ska­er­pes mar­kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.