PRINS CHRI­STI­AN FAN­GET

BT - - NYHEDER -

og bor­ge­re - stran­de­ne ved den au­stral­ske guld­kyst er som­me­ti­der de far­lig­ste i ver­den. Bå­de ud­la­en­din­ge og au­stra­li­e­re un­der­vur­de­rer styr­ken af strøm­men i van­det,« si­ger Stu­art Keay og til­fø­jer:

»Det er li­ge me­get, hvor god en svøm­mer du er, når du først er fan­get i strøm­men.« Re­a­ge­re­de hur­tigt Net­op det vid­ste den 25-åri­ge liv­red­der Ni­ck Malcolm, der hur­tigt hop­pe­de på et sur­f­bra­et og pad­le­de ud til den nød­sted­te prins. Iføl­ge liv­red­der­hol­det re­a­ge­re­de den ti-åri­ge prins kvikt ved sy­net af Ni­ck Malcolm og fik løf­tet sig op på sur­f­bra­et­tet, før han blev red­det i land.

En redning, der iføl­ge liv­red­der­ne af­vik­le­de en po­ten­ti­elt liv­stru­en­de si­tu­a­tion.

»Fa­ren er, hvis folk går i pa­nik, når de prø­ver at svøm­me mod strøm­men. Det ud­mat­ter dem, og til sidst syn­ker de til bunds,« for­kla­rer Stu­art Keay. Hel­dig­vis for­holdt prins Chri­sti­an sig helt ro­ligt.

Stu­art Keay ane­de ik­ke, at dren­gen var af en ver­den­skendt royal fa­mi­lie, før en ba­de­ga­est for­tal­te ham det. Hans hi­sto­rie be­kra­ef­tes af liv­red­der­che­fen War­ren Yo­ung. Selv om han med sit liv­red­der­hold ved Mer­maid Beach har sør­get for ba­de­ga­ester­nes sik­ker­hed i 42 år, har hol­det al­drig prø­vet at red­de en tro­nar­ving.

»Liv­red­der­ne hav­de in­gen idé om, hvem det var. Vi vil ba­re ger­ne pas­se på al­le ved stran­den. Isa­er bør­ne­ne,« Det er li­ge me­get, hvor god en svøm­mer du er, når du først er fan­get i strøm­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.