AF DRAEBERSTRØM Liv­red­der: In­tet spor af livvag­ter­ne

BT - - NYHEDER -

si­ger han og ro­ser prin­sen for ik­ke at gå i pa­nik. En sta­erk svøm­mer »Jeg er glad for, at han (prins Chri­sti­an, red.) vi­ste sig som en sta­erk svøm­mer, så han kun­ne hol­de sig op­pe. Liv­red­deren røg på bra­et­tet og nå­e­de ud til ham. Prin­sen nå­e­de ik­ke me­re end ti me­ter va­ek, ef­ter at strøm­men fan­ge­de ham,« si­ger War­ren Yo­ung.

Ef­ter ak­tio­nen hav­de prins Chri­sti­an det fint, og kron­prin­s­par­ret tak­ke­de per­son­ligt liv­red­deren, forta­el­ler Yo­ung.

BT var i går i kon­takt med kon­ge­hu­set for at få en kom­men­tar til liv­red­der­nes forta­el­ling, der mod­si­ger hof­fets ver­sion af for­lø­bet. Her­fra ly­der mel­din­gen, at hof­fet ik­ke har me­re at til­fø­je.

»Vi øn­sker ik­ke at gå i yder­li­ge­re de­tal­jer om sa­gen,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­ko­or­di­na­tor Kir­sten Baltzer Ka­hr.

BE­SKYT­TEL­SE Der var iføl­ge en lo­kal liv­red­der in­tet spor af livvag­ter­ne fra PET, da prins Chri­sti­an plud­se­lig hav­ne­de i en livs­far­lig si­tu­a­tion i van­det ud for Mer­maid Beach på Au­stra­li­ens øst­kyst. Kron­prin­s­fa­mi­li­en be­fandt sig på stran­den, mens sto­re­bror Chri­sti­an tog en svøm­me­tur. »Vi så ik­ke no­gen livvag­ter. De lig­ne­de en nor­mal fa­mi­lie på stran­den,« si­ger Stu­art Keay, der er se­ni­o­r­liv­red­der på Mer­maid Beach, til BT. Fa­mi­li­en var ale­ne. Med min­dre at livvag­ter­ne var pla­ce­ret la­en­ge­re op­pe ad stran­den Danmarks kom­men­de tro­nar­ving svøm­me­de ale­ne rundt, da han plud­se­lig end­te i en sta­erk hav­strøm - et så­kaldt he­ste­hul - der på kort tid før­te den ti-åri­ge prins ud mod det åb­ne hav. En år­vå­gen liv­red­der, den 25-åri­ge Ni­ck Malcolm, ka­ste­de sig ud i bøl­ger­ne på sit sur­f­bra­et og red­de­de prins Chri­sti­an i land.

»Fa­mi­li­en var ale­ne. Med­min­dre at livvag­ter­ne var pla­ce­ret la­en­ge­re op­pe ad stran­den,« for­kla­rer Stu­art Keay.

BT har va­e­ret i kon­takt med kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, der hver­ken vil be- el­ler af­kra­ef­te, om livvag­ter­ne fra PET var til ste­de på stran­den. PET med­del­er, at man ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.