Kamp mod mo­der­ma­er­ke­kra­eft vir­ker

BT - - NYHEDER -

So­lens var­me strå­ler kan va­e­re en far­lig for­nø­jel­se, og ly­sten til at slik­ke sol un­der syd­li­ge him­mel­strøg og i so­la­ri­er har sat si­ne spor i man­ge dan­ske­res hud.

I fle­re år­ti­er har mo­der­ma­er­ke­kra­ef­ten va­e­ret i vold­som va­ekst i Dan­mark, og de ska­de­li­ge UV-strå­ler ba­e­rer en stor del af skyl­den. Men nu er ud­vik­lin­gen brem­set, og an­tal­let af per­so­ner, der får mo­der­ma­er­ke­kra­eft, er stag­ne­ret.

Det er nye tal fra Can­cer­re­gi­stret, der gi­ver an­led­ning til en styr­ket tro på kam­pen mod den ud­bred­te kra­eft­form.

Iføl­ge re­gi­stret har an­tal­let af nye til­fa­el­de nu på fjer­de år lig­get sta­bilt om­kring 2.100 om året, og Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se un­der­stre­ger, at det er en vig­tig ten­dens.

»Det er en me­get gla­e­de­lig nyhed og en ud­vik­ling, vi har ven­tet på,« si­ger Pe­ter Da­lum, der er pro­jek­t­chef for Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og TrygFon­dens solkampag­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.