Re­kord­hø­je asyl­tal

BT - - NYHEDER -

PÅ FLUGT

Mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) ha­ef­ter sig ved, at asyl­tal­le­ne ser ud til at fal­de i årets sid­ste må­ned.

»Og det bli­ver de for­hå­bent­lig ved med at gø­re i takt med, at vi stram­mer vil­kå­re­ne for flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re. Vi står i en helt ek­stra­or­di­na­er si­tu­a­tion med rig­tig man­ge asylan­sø­ge­re i Dan­mark og re­sten af Eu­ro­pa. Og det er bag­grun­den for, at re­ge­rin­gen for ny­lig har lan­ce­ret en stor asyl­pak­ke med en lang ra­ek­ke stram­nin­ger på om­rå­det,« si­ger In­ger Støj­berg iføl­ge en pres­se­med­del­el­se.

Selv om det dan­ske an­tal af asylan­sø­ge­re i novem­ber sat­te re­kord, er det fort­sat blot en brøk­del af an­tal­let i Sve­ri­ge, som iføl­ge Mi­gra­tions­ver­ket modt­og 36.741 asylan­søg­nin­ger i novem­ber og der­med lidt fa­er­re end må­ne­den før. I alt har Sve­ri­ge mod­ta­get 149.028 asylan­sø­ge­re til og med novem­ber i 2015.

I for­e­nin­gen Re­fu­ge­es Welco­me vur­de­rer for­mand Mi­cha­la Clan­te Ben­dixen, at ud­vik­lin­gen i an­tal­let af asylan­sø­ge­re ha­en­ger sam­men med, at myten om for­hol­de­ne i Dan­mark er ved at bri­ste. Dan­mark har et dår­ligt ry »En af grun­de­ne til at an­tal­let ind­til nu har va­e­ret lavt i Dan­mark i for­hold til vo­res na­bo­lan­de, er, at vi har haft så utro­lig dår­ligt et ry. Det har va­e­ret en ud­bredt op­fat­tel­se, at man kun fik et års op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark, og at man ik­ke kun­ne få sin fa­mi­lie her­til, så­dan som Støj­berg for­kert skrev i si­ne an­non­cer for no­gen tid til­ba­ge,« si­ger Mi­cha­la Clan­te Ben­dixen, der gen­nem sin or­ga­ni­sa­tion til­by­der juri­disk rå­d­giv­ning til asylan­sø­ge­re.

Hun pe­ger på, at fo­re­stil­lin­gen om fortra­ef­fe­lig­he­der­ne ved at sø­ge asyl i Tys­kland og Sve­ri­ge sam­ti­dig fal­mer.

»Folk har ef­ter­hån­den fun­det ud af, at ven­te­ti­der­ne i Sve­ri­ge og Tys­kland er ek­stremt lange, og at ind­kvar­te­rin­gen er van­vit­tig dår­lig. Og så er der jo meldt stram­nin­ger ud i beg­ge lan­de, så jeg tror, at man­ge ta­en­ker, at det ef­ter­hån­den kan va­e­re li­ge me­get, hvor vi flyg­ter hen, for det he­le er ha­es­ligt al­li­ge­vel,« si­ger Mi­cha­la Clan­te Ben­dixen, som ik­ke de­ler In­ger Støj­bergs op­fat­tel­se af, at asyl­tal­let frem­over vil fal­de i Dan­mark:

»Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer det, så tror jeg, der kom­mer man­ge fle­re asylan­sø­ge­re til Dan­mark na­e­ste år. Det er for­ven­te­ligt og ri­me­ligt, at Sve­ri­ge og Tys­kland ik­ke skal ta­ge al­le. Men det er jo enormt synd for de flygt­nin­ge, der hav­ner i et land, hvor re­ge­rin­gen gør alt, hvad man kan, for at gø­re li­vet surt for dem. Det er ik­ke li­ge­frem den bed­ste be­gyn­del­se på et nyt liv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.