Det er ik­ke ba­re fod­bold

At Sepp Blat­ter og Michel Plat­i­ni er smidt på fod­bold­por­ten, er bå­de godt og skidt nyt

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Ju­len er og­så fod­bold. Gå en tur igen­nem par­cel­huskvar­te­ret i hel­lig­da­ge­nes fjern­syns­ska­er og se glimt af en­gel­ske kam­pe som lys på en ka­e­de. Ju­len er barn­dom­mens glit­te­de ’Fod­bold Jul’ un­der tra­e­et, som var det købt i den gam­le køb­mands­gård. Ju­len er tyn­de nyheds­da­ge med for­pro­du­ce­ret plads til tilbageblik, kårin­ger og ef­tertan­ke.

PANELET Nu­vel, Sepp Blat­ter kan man må­ske le­ve med. Le­ve­brød­spo­li­ti­ke­re har al­le da­ge net­va­er­ket sig til luksus­liv...

I ÅR SER det he­le ba­re lidt an­der­le­des ud. Ik­ke så me­get for­di Mor­ten Ol­sen ik­ke la­en­ge­re står til­ba­ge som den ra­re ju­le­mand af en land­stra­e­ner, der i rødt og hvidt har delt kva­li­fi­ka­tions­ga­ver ud til fol­ket. Det har han for­pas­set før. Na­eh, ju­le­man­den er i den sam­men­ha­eng ble­vet til en nord­mand, og han er og­så så­dan lidt ho-ho-rar. Hyg­ge­lig og om­ga­en­ge­lig, når nu det måt­te en­de i fal­li­ter­kla­e­rin­gens re­k­rut­te­ring på hjem­me­ba­ne, hvor pi­len li­ge her til høj­ti­den el­lers kun­ne ha­ve pe­get på - Hjul­mand. Nej, vel. DER, HVOR BÅN­DET virkelig stram­mer, er og bli­ver man­da­gens med lidt go­de vil­je en­de­gyl­di­ge los i rum­pet­ten til den i for­vej­en Fi­fa-sus­pen­de­re­de pra­esi­dent Sepp Blat­ter og hans part­ner in cri­me, Uefa-pra­esi­dent Michel Plat­i­ni. Og ind­pak­nin­gens bånd, der i po­li­tisk for­stand tra­ek­ker trå­de he­le vej­en til dansk fod­bold og den or­ga­ni­sa­to­ri­ske top, der i åre­vis har støt­tet Blatters og Plat­i­nis respek­ti­ve kan­di­da­tu­rer. AT SEPP BLAT­TER og Michel Plat­i­ni af Fi­fas så­kaldt eti­ske ko­mité er ble­vet ude­luk­ket fra al fod­bold i ot­te år på grund af me­re end al­min­de­lig du­b­i­øs om­gang med ver­dens­for­bun­dets mid­ler, er for så vidt en god nyhed. Den kon­kre­te an­kla­ge går på godt 14 mil­li­o­ner kro­ner, som Blat­ter i 2011 på man­ge års ef­ter­be­vil­ling har ud­be­talt til Plat­i­ni for et styk­ke kon­su­len­t­ar­bej­de ti år tid­li­ge­re. In­gen af par­ter­ne sy­nes at kun­ne re­de­gø­re plau­si­belt for ar­bej­dets egent­li­ge ind­hold og grun­den til den lange pe­ri­o­des kre­dit. Så der­for den tid­li­ge og for Blat­ter og Plat­i­nis ved­kom­men­de li­det flat­te­ren­de ju­le­ga­ve. Som de na­tur­lig­vis beg­ge i et sid­ste des­pe­rat for­søg på at klam­re sig til mag­ten har ap­pel­le­ret til sport­s­dom­sto­len CAS. For­hå­bent­lig for­ga­e­ves. DER­FOR ER FODBOLDJULEN så me­get me­re for­stem­men­de i år. Så­ma­end, vi har i år­ti­er haft bå­de mi­stan­ke om og i ad­skil­li­ge kon­kre­te

Kurt Lassen, 55 pct. kø­ber rød­kål på glas, og 35 pct. bru­ger gla­skar­to­f­ler til ju­le­af­ten. Er det synd, at kon­ser­ve­s­mad er ble­vet en ju­le­tra­di­tion? til­fa­el­de be­vi­ser for, at fod­bol­dens enor­me pen­ge­strøm­me har kor­rum­pe­ret spor­tens øver­ste or­ga­ni­sa­tio­ner. Men igen­nem det se­ne­ste år at be­vid­ne en af hi­sto­ri­ens mest ele­gan­te ak­tø­rer på ba­nen, Michel Plat­i­ni, spra­el­le i net­tet på så fors­ma­e­de­lig vis, er og­så det ul­ti­ma­ti­ve ud­tryk for rå­d­den­ska­ben. NU­VEL, SEPP BLAT­TER kan man må­ske le­ve med. Og ba­re smi­de ham ud. Le­ve­brød­spo­li­ti­ke­re har al­le da­ge net­va­er­ket sig til luksus­liv og lu­ske­de af­ta­ler. Men når ly­den af kar­ri­e­rens støv­lek­nop­per for­stum­mer i kor­ri­do­rer­nes blø­de ta­ep­per for at en­de i be­na­eg­tel­sens re­to­rik som den, Michel Plat­i­ni og så­ma­end Kej­se­ren selv på tysk VM-jord, Franz Beck­en­bau­er, de­mon­stre­rer i ef­ter­kar­ri­e­rens grå­dig­hed, så for­duf­ter bar­ne­tro­ens ’Fod­bold Jul’ som en gran­gren til en ta­endstik. SÅ KAN DE spil­le al­drig så man­ge kam­pe i Eng­land ju­len over. Ta­ge al­drig så me­get tak­tisk af­stand i DBU. Hol­de al­drig så man­ge pres­se­mø­der. For­di vi ved, at fodbolden er li­ge så me­get løgn som ju­le­man­den...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.