10 GO­DE RÅD

BT - - NYHEDER -

1. Be­nyt ta­end/sluk-ure på ra­dio, tv el­ler lam­per - det ska­ber liv i et el­lers tomt hus. 2. Ta­end lofts­lam­pen, som du bru­ger til dag­lig - ik­ke den lil­le lam­pe i hjør­net, når du for­la­der hjem­met 3. Luk af for et par va­e­rel­ser. Det an­be­fa­les ik­ke at rul­le gar­di­ner­ne for al­le ste­der 4. Ef­ter­lad hver­dags­rod: kaf­fe­kop­pen på bor­det og tø­jet på tør­re­s­noren 5. Skriv ik­ke på so­ci­a­le me­di­er, at du er på fe­rie - det er ty­ve­nes tagselv-bord 6. Ind­tal ik­ke på te­le­fonsva­re­ren, at du er va­ek hjem­me­fra 7. In­stal­lér be­va­e­gel­ses­sen­so­rer og uden­dørs­be­lys­ning, som ta­en­der, når ty­ven kom­mer ind på grun­den – det øde­la­eg­ger og­så gem­me­ste­der 8. Gå rundt om dit hus og ob­ser­ver, hvad der er syn­ligt i hu­set fra ty­vens per­spek­tiv 9. Do­ku­mentér va­er­di­gen­stan­de ved at ta­ge bil­le­der, skri­ve se­ri­e­num­re ned og gem­me kvit­te­rin­ger 10. Få po­st­kas­sen tømt af na­bo­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.