Sa­et smør­re­brød på ju­leb

BT - - NYHEDER -

VEL­BE­KOM­ME Smør­re­brød er igen ble­vet smart og mo­der­ne. Smør­re­brød­s­re­stau­ran­ter­ne har suc­ces i bå­de Kø­ben­havn og i de sto­re provins­by­er. I Kø­ben­havn er det ste­der som Øl & Brød, der går for­re­st med at kom­bi­ne­re smør­re­brød og mi­kro­bryg­get øl, mens man i Aar­hus mø­des på Käh­lers Spi­sesa­lon, og i Aal­borg frem­ha­e­ver ma­dan­mel­der­ne Mor­tens Kro og re­stau­ran­ten Hos Isi­dor He­ni­us.

Ten­den­sen blev skudt i gang for nog­le år si­den, da kok­ken Adam Aa­mann na­er­mest re­vo­lu­tio­ne­re­de det smør­re­brød, som vi har kendt i år­ti­er. Det skul­le va­e­re slut med over­la­es­set og over­py­n­tet smør­re­brød, be­gra­vet i may­on­nai­se el­ler re­mou­la­de. I ste­det skul­le der va­e­re fo­kus på go­de råva­rer. Mo­der­ne smør­re­brød Nu står ju­len så for dø­ren, og der­med er det og­så en glim­ren­de an­led­ning til selv at ka­ste sig ud i at la­ve mo­der­ne smør­re­brød.

Ik­ke et ondt ord om et styk­ke med kar­rysild el­ler en fi­ske­filet, men med en lil­le ek­stra ind­sats har du mu­lig­hed for at ser­ve­re smør­re­brød af en helt an­den ka­li­ber. Det ser li­ge så fan­ta­stisk ud, som det sma­ger.

RØR DIN EGEN MAY­ON­NAI­SE Brug den­ne op­skrift til at la­ve din egen kva­li­tets­may­on­nai­se. Det er nemt, og den hol­der cir­ka 14 da­ge i kø­le­skab. 1 de­ci­li­ter pa­st­euri­se­re­de aeg­ge­blom­mer ½ tsk. salt 1 spsk. sen­nep 1 spsk. la­ge­red­di­ke 4 dl olie Pe­ber fra kva­ern Ha­eld aeg­ge­blom­mer, sen­nep, salt og ed­di­ke i en al­min­de­lig blen­der

Bag smør­re­brø­d­et står Ras­mus Kja­er, kre­a­tiv køk­ken­chef ved Danmarks Ra­dios Kon­cert­hus og tid­li­ge­re vin­der af bå­de Årets Kok og DM i Smør­re­brød. Han gi­ver her si­ne bud på ’ju­lens bed­ste smør­re­brød 2015’.

»Jeg el­sker at la­ve smør­re­brød, for­di det er lidt af en bun­den op­ga­ve – du skal altid ha­ve et styk­ke godt brød i bun­den, og jeg kan godt li­de at va­e­re kre­a­tiv in­den for dén ram­me,« forta­el­ler Ras­mus Kja­er. Brød i tyk­ke ski­ver For Ras­mus Kja­er er det al­fa og om­e­ga, at smør­re­brø­d­et ik­ke er over­la­es­set med unød­ven­dig­he­der. Ap­pels­in-sprin­ge­re el­ler an­dre de­ko­ra­tio­ner er band­lyst, for­di det ik­ke gør no­get som helst for sma­gen. Og sam­ti­dig må rug­brø­d­et ger­ne va­e­re i dej­lig tyk­ke ski­ver.

I Ras­mus Kja­ers køk­ken er der fo­kus på øko­lo­gi­ske råva­rer, lo­kalt frem­stil­le­de og med in­gre­di­en­ser­ne la­vet helt fra bun­den.

»Det ta­ger fak­tisk ik­ke ret lang tid at la­ve sin egen may­on­nai­se el­ler at syl­te asi­er, men jeg ved godt, at det i en travl hver­dag kan va­e­re lidt sva­ert at over­skue, så selv­føl­ge­lig kan man ska­e­re nog­le hjør­ner hist og her.

Godt rug­brød er selv­føl­ge­lig en for­ud­sa­et­ning. Det må ger­ne va­e­re med man­ge ker­ner,« si­ger Ras­mus Kja­er. og sa­et den til at blen­de, så hur­tigt den kan. Ha­eld lang­somt rap­so­li­en el­ler vin­d­ru­e­ker­ne­oli­en ned i ae­g­ge­blom­mer­ne, mens du blen­der. Hvis du øn­sker sen­neps­may­on­nai­se, til­sa­et­tes grov sen­nep. Hvis du øn­sker ci­tron­may­on­nai­se, til­sa­et­tes re­ven ci­tronskal og ci­trons­aft. Det er og­så i or­den, hvis du kø­ber en rig­tig god may­on­nai­se i bu­tik­ken i ste­det for at la­ve den selv, men så pep den op med no­get rig­tig god sen­nep. GUIDE: Få det bed­ste ud af ju­le­vi­nen

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om bl.a. mad og vin. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.