Kul­tur Prisva­er­dig pra­es

BT - - KULTUR -

PRISFEST PÅ NOR­DISK cigaren. For ek­sem­pel rol­len som ’Den for­s­vund­ne fuld­ma­eg­tig’ som jeg altid har haft en for­ka­er­lig­hed for. Der var et sa­er­ligt na­er­va­er og en kon­cen­tra­tion over alt, hvad han la­ve­de,« sag­de Ul­rich Thom­sen til BT ef­ter pris­ud­de­lin­gen, mens han ka­er­teg­ne­de den lil­le, smuk­ke bron­ze­sta­tu­et­te, som Nor­disk Film Fond og Spro­gø­es gam­le part­ner Mor­ten Grunwald hav­de få­et de­sig­net i for­bin­del­se med pri­sens 10-års ju­bila­e­um.

»Ul­rich Thom­sen har ramt Ri­car­do li­ge på kor­net,« sag­de Grunwald, der sid­der i prisko­mi­te­ens jury:

»Han har be­gå­et et be­va­e­gen­de po­rtra­et og ab­so­lut en prisva­er­dig pra­e­sta­tion i en fan­ta­stisk og un­der­hol­den­de film. Og jeg sy­nes i øv­rigt og­så, at Mik­kel Boe-Føls­gaard, der spil­le­de Kim Vil­fort, le­ve­re­de en us­a­ed­van­lig sta­erk pra­e­sta­tion,« sag­de en be­gej­stret Grunwald. Vildt fortjent Man­da­gens va­ert, Ni­co­laj Ko­per­ni­kus, er selv tid­li­ge­re pris­mod­ta­ger og fik li­ge­som de an­dre tid­li­ge­re mod­ta­ge­re en sta­tu­et­te til pris­hyl­den der­hjem­me:

»Det er helt vildt, så me­get Ul­rich Thom­sen fortje­ner den pris. Som man ty­de­ligt kun­ne se på pra­e­sen­ta­tions-vi­deo­en, har han et me­get, me­get smukt cv,« sag­de Ko­per­ni­kus med hen­vis­ning til prisko­mi­te­ens vi­deo, der vi­ste Ul­rich Thom­sen i en lang ra­ek­ke sto­re pra­e­sta­tio­ner i bå­de dan­ske og uden­land­ske film.

Fra den ha­ev­nen­de søn i Tho­mas Vin­ter­bergs ’Fe­sten’ over de vil­de Den­ne her pris er da en sa­er­lig ae­re, for Ove Spro­gøe har altid va­e­ret en af mi­ne fa­vo­rit­ter, en af mi­ne hel­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.