Ta­tion

BT - - KULTUR -

rol­ler i An­ders Tho­mas Jen­sens ’Adams ae­b­ler’ og ’Blin­ken­de lyg­ter’, de dy­be i Sus­an­ne Bi­ers film ’Ha­ev­nen’ og ’Brødre’, Og Per Flys ’Ar­ven’, og til Hol­lywood-rol­ler i ’The In­ter­na­tio­nal’ og ’The Wor­ld Is Not Enough’. Barsk ka­er­lig­heds­dra­ma Selv er pris­mod­ta­ge­ren diskret an­gå­en­de frem­ti­di­ge rol­ler i ind- og ud­land:

»Der er for­hand­lin­ger om bå­de nog­le dan­ske og nog­le uden­land­ske ting. Bå­de film og en uden­land­sk tv-se­rie. Men der er in­gen en­de­li­ge af­ta­ler.«

Ul­rich Thom­sen er ved si­den af suc­ce­sen som sku­e­spil­ler ved at ska­be sig en kar­ri­e­re som ma­nus-for­fat­ter og fil­min­struk­tør af så­kald­te art-hou­se­film.

Hans før­ste pro­duk­tion bli­ver det bar­ske ka­er­lig­heds­dra­ma ’In Em­bryo’, der blev fa­er­dig sidst på året, og som Thom­sen ger­ne vil ha­ve med på for­skel­li­ge film­festi­va­ler til na­e­ste år.

»Så jeg er lidt for­sig­tig med hen­syn til for man­ge nye rol­ler, for­di jeg godt vil hol­de den lidt i hån­den til na­e­ste år, og så skri­ver jeg på min na­e­ste film, der bli­ver en slags ko­me­die - om pøl­ser og ven­skab,« smi­le­de Ul­rich Thom­sen kryp­tisk. Hja­elp til skri­ve­ar­bej­de Han af­slø­re­de dog, at ven­nen og kol­le­ga­en An­ders Tho­mas Jen­sen ’har va­e­ret lidt in­de over’ og hjul­pet med skri­ve­ar­bej­det på fil­men, der end­nu ik­ke er fi­nan­si­e­ret, men skal in­stru­e­res af Thom­sen selv i Los An­ge­les, li­ge­som ’In Em­bryo’:

»Det bli­ver en ko­me­die, men jeg kan godt li­de, at tin­ge­ne har no­get sub­stans, så i bund og grund hand­ler den om ra­cis­me, en lil­le sim­pel hi­sto­rie om nød­ven­dig­he­den af at va­e­re sam­men - og fin­de sam­men. Det er en slags bud­dy-film, blandt an­det in­spi­re­ret af fil­men ’Si­deways’, og den fo­re­går i et sti­li­se­ret uni­vers lidt a la Co­hen-brød­re­ne,« sag­de Ul­rich Thom­sen, in­den han tog hjem sam­men med sin hu­stru Cat­hri­ne Eke­hed, der var med sin mand til pris­fe­sten.

»Jeg har va­e­ret ve­ga­ner si­den ju­ni i år, så ju­lema­den bli­ver ik­ke an­demad, men an­den mad, smi­le­de Ul­rich Thom­sen, in­den par­ret tog af sted for at fo­re­ta­ge de sid­ste ind­køb in­den ju­len, der nu bli­ver med en ek­stra lil­le ga­ve på 30.000 kro­ner for Ove Spro­gøe Pri­sen, samt ik­ke mindst den lil­le, smuk­ke sta­tu­et­te på ka­min­hyl­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.