En ivrig de­bat­tør

BT - - NAVNE -

70 ÅR I DAG Ge­org Metz er sta­dig en me­get ak­tiv de­bat­tør bå­de på tv og i de tryk­te me­di­er. Selv­føl­ge­lig mest i In­for­ma­tion, som han har va­e­ret til­knyt­tet si­den be­gyn­del­sen af 1990er­ne, som kro­nik­re­dak­tør og ik­ke mindst som ansvarshavende che­fre­dak­tør 1993-96. Det var og­så på In­for­ma­tion, at Ge­org Metz på­be­gynd­te den le­der­skri­bents­til, der i en pe­ri­o­de fik Ek­stra Bla­det til kon­se­kvent at be­na­ev­ne ham ’rokokoskri­ben­ten’. Si­den har han va­e­ret fast ko­lum­nist og an­mel­der ved avi­sen, og man kan ro­ligt si­ge, at han har en me­ning om det me­ste. Han an­mel­der isa­er bø­ger om hi­sto­rie og ope­ra.

Ge­org Metz kom til Danmarks Ra­dio i 1968 med et af­brudt uni­ver­si­tets­stu­di­um i ryg­gen. Han be­gynd­te på ra­dio­a­vi­sen som med­hja­el­per, hvor han tog sig af de ind­kom­ne te­le­gram­mer. Lidt ef­ter lidt blev han jour­na­list og kom­men­ta­tor, mens han stu­de­re­de. Metz fik dog ik­ke en egent­lig jour­na­li­stisk ud­dan­nel­se, ’det blev the hard gam­mel­dags way’, som han har sagt i et in­ter­view til BT, hvor han be­gynd­te med at la­e­se ra­dio­a­vi­sen højt, og ef­ter nog­le år i kul­turaf­de­lin­gen kom han til TVA­vi­sen, blev po­li­tisk me­d­ar­bej­der i et par år og si­den stu­di­e­va­ert i ti år – 19771987. Spid­der tidsån­den Og det var som va­ert på TV-Avi­sen, at han blev en kendt per­son i Dan­mark. Men nyheds­for­mid­ling var ik­ke nok for Ge­org Metz - han vil­le me­re, han vil­le blan­de sig i den of­fent­li­ge de­bat ger­ne ved at spid­de den bor­ger­li­ge tidsånd.

Han var 1989-1992 sta­tens film­kon­su­lent. Han er for­fat­ter til en lang ra­ek­ke ro­ma­ner og novel­le­sam­lin­ger samt fag­lit­te­ra­tur, blandt an­det ’Danmarks hi­sto­rie i det 20. år­hund­re­de: Dan­ske bil­le­der’, ’Dig­te­re om Dan­mark’ og ’Min dan­ske sang’. Der­til kom­mer et be­ty­de­ligt an­tal ar­tik­ler til an­to­lo­gi­er. Si­den 1977 har Ge­org Metz haft en om­fat­ten­de fored­rags­virk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.