En far­lig ba­lan­ce­gang

BT - - VM I DANMARK -

JEG FOR­STÅR PÅ den ene si­de godt, at Dansk Hånd­bold For­bund ik­ke går til angreb på IHF og den ud­ska­eld­te pra­esi­dent Has­san Mousta­fa. At man har iført sig selv en slags fri­vil­lig mund­kurv i ste­det for at bru­ge VM på hjem­me­ba­ne til at lan­ce­re en kri­tik af nog­le af de pro­ble­mer, som knyt­ter sig til det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund. DET VIL­LE VA­E­RE et selv­mål for­stå­et på den må­de, at det me­get vel kan ko­ste Dan­mark va­ert­ska­bet for OL-kva­li­fi­ka­tio­nen for bå­de her­rer og da­mer i for­å­ret. Og en så­dan ’straf’ vil­le mini­me­re chan­cen for dansk OL-del­ta­gel­se, og DHF har selv­føl­ge­lig brug for den eks­po­ne­ring, der føl­ger med del­ta­gel­se i som­me­rens le­ge i Rio de Ja­neiro. Ja, på al­le ta­en­ke­li­ge må­der er det ek­stremt vig­tigt for DHF og dansk hånd­bold at få beg­ge lands­hold med til OL – og spe­ci­elt kvin­der­ne ser ud til at kun­ne ha­ve gavn af den for­del, det vil­le va­e­re at mø­de mod­stan­der­ne i en fyldt Boxen i ste­det for en hek­se­ke­del i Ru­ma­e­ni­en el­ler Mon­te­ne­gro. JEG HAR STØR­RE til­tro til, at her­rer­ne selv kla­rer ska­e­re­ne og sik­rer sig en plads ved OL – selv­om de skal igen­nem en kva­li­fi­ka­tion på ude­ba­ne.

Der­u­d­over er det og­så va­erd at no­te­re sig, at det eu­ro­pa­ei­ske hånd­bold­for­bund, EHF, i 00’er­ne – med støt­te fra DHF – for­søg­te at vip­pe Has­san Mousta­fa af pra­esi­dent­pin­den, men egyp­te­ren har de man­ge små na­tio­ner i sin hu­le hånd, og der­for ta­el­ler de eu­ro­pa­ei­ske na­tio­ner ik­ke al­ver­den på den de­mo­kra­ti­ske va­egtskål, når de kun ud­gør cir­ka en fjer­de­del af det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bunds med­lem­stal. Der­for kan det lig­ne en me­get van­ske­lig mis­sion at rok­ke ved den magt­ful­de egyp­ter og hans la­ka­jer.

Det var den ene si­de af sa­gen. Den an­den er, at Dansk Hånd­bold For­bund som et af de tun­ge na­tio­na­le for­bund i mi­ne øj­ne har et an­svar for at for­sø­ge at på­vir­ke tin­ge­ne i den rig­ti­ge ret­ning. Det er for far­ligt ba­re at la­de stå til. Se ba­re på, hvad der er sket i fod­bol­dens ver­den i år, hvor FI­FA-skan­da­len har rul­let hur­ti­ge­re end selv de mest vel­voks­ne lavi­ner. DET SKER BLANDT an­det for­di, en lang ra­ek­ke for­bund – her­i­blandt Dansk Bold­spil-Uni­on – har over­set ad­skil­li­ge fa­re­sig­na­ler.

Den fa­el­de må DHF ik­ke fal­de i. Og Dan­mark har en tun­ge­re stem­me i hånd­bol­dens ver­den end i fod­bol­dens, og den er for­mand Per Ber­tel­sen, ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen og sport­s­chef Ul­rik Wil­bek – der er de vig­tig­ste dan­ske re­pra­e­sen­tan­ter i det po­li­ti­ske mil­jø – for­plig­tet til at bru­ge. De må ik­ke la­de sig lu­l­le hen af, at en om­gang god stem­ning med Mousta­fa kan sik­re et mester­skab el­ler en OL-kva­li­fi­ka­tion her og der. HVIS VI SKAL tro på Per Ber­tel­sen – og det skal vi selv­føl­ge­lig – så for­sø­ger DHF at på­vir­ke tin­ge­ne via di­a­lo­gens vej. Oven i kø­bet en for­holds­vis ta­et di­a­log med Has­san Mousta­fa, som dan­sker­ne har et ’su­per for­hold til’. Jeg sy­nes dog, DHF skal pas­se på med, at det for­hold ik­ke bli­ver alt for ’su­per’.

Der­til er Has­san Mousta­fas cv gan­ske en­kelt for bro­get og pro­ble­ma­tisk – ankla­ger om magt­mis­brug og kor­rup­tion kla­e­ber no­to­risk til ham. Jeg kun­ne godt ta­en­ke mig en lidt stør­re af­stand­ta­gen til nog­le af de ting, der fo­re­går i IHF. Og først og frem­mest kun­ne jeg godt ta­en­ke mig, at DHF ik­ke va­el­ger at bru­ge tid på at hyl­de hver­ken IHF el­ler Has­san Mousta­fa i pau­sen af hver­ken den ene el­ler an­den hånd­bold­kamp på dansk grund – som det var til­fa­el­det i Danmarks kvart­fi­na­le­op­gør mod Ru­ma­e­ni­en.

Det var ik­ke kla­e­de­ligt. Hvis an­dre ak­tø­rer øn­sker det – som i det­te til­fa­el­de Mes­se­cen­ter Her­ning og Her­ning Kom­mu­ne – så må de selv stil­le sig op og over­ra­ek­ke de ga­ver, de måt­te ha­ve lyst til. Men DHF skal ik­ke bi­dra­ge til det, som de gjor­de i Boxen med for­mand Car­sten Grøn­mann Lar­sen. Det er ik­ke god­kendt. Og fed­te­ri på en må­de, som ik­ke stil­ler DHF i et flat­te­ren­de lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.