Ma­rok­ko lok­ker Tou­touh

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ØN­SKE­SPIL­LER kon­takt med hol­det bag Yous­sef Tou­touh fle­re gan­ge i det se­ne ef­ter­år. I jag­ten på nye spil­le­re blev han i novem­ber pra­e­sen­te­ret for en vi­deo med Tou­touh og hav­de sva­ert ved at for­stå, hvor­dan en spil­ler af hans ka­li­ber kun­ne lø­be rundt i Dan­mark, uden no­gen hav­de for­talt land­stra­e­ne­ren det.

Kort ef­ter kon­tak­te­de han Tou­touhs bag­land med et te­le­fo­nopkald. Og da FC Kø­ben­havn spil­le­de den sid­ste kamp i Su­per­liga­en mod OB 6. de­cem­ber, var Zaki på plads i Te­lia Par­ken for at over­va­e­re Tou­touh.

Det blev og­så til et mø­de mel­lem Zaki og Tou­touh ef­ter en kamp, hvor den ma­rok­kan­ske land­stra­e­ner blev fo­rel­sket i kant­spil­le­rens ev­ner på ba­nen. Her for­søg­te Zaki at over­ta­le den tid­li­ge­re dan­ske U21lands­holds­spil­ler til at skif­te lands­hold, så han frem­over blev en fast A-lands­holds­spil­ler for Ma­rok­ko. Snar­lig ud­mel­ding Om det er lyk­ke­des at over­ta­le Yous­sef Tou­touh til at tør­ne ud for fora­el­dre­nes hjem­land, er BT ik­ke be­kendt med. Men Tou­touh selv le­ve­rer et kryp­tisk svar på spørgs­må­let.

»Jeg har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til det der. Det kom­mer snart ud, hvad det er,« si­ger Yous­sef Tou­touh.

Zaki har va­e­ret på en rund­t­ur i Eu­ro­pa for at kig­ge på spil­le­re med ma­rok­kan­ske rød­der, der kun­ne bli­ve en del af hans frem­ti­di­ge lands­hold. Der­for gik tu­ren alt­så og­så til Dan­mark, hvor Zaki kig­ge­de på og tal­te med Tou­touh og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger og­så vil­le ha­ve haft et mø­de med Osama Ak­har­raz. Men Vi­borg-kant­spil­le­ren hav­de ik­ke tid til land­stra­e­ne­ren, mens han var i Dan­mark.

Det hav­de Tou­touh, og nu kan han alt­så bli­ve en del af den ma­rok­kan­ske lands­hold­strup, der til marts spil­ler kva­li­fi­ka­tions­kamp til de afri­kan­ske mester­ska­ber mod Kap Ver­de. Iføl­ge Lions de l’At­las, et web­s­i­te, der føl­ger Ma­rok­kos lands­hold, har land­stra­e­ner Zaki valgt at er­stat­te Mar­seil­le-spil­le­ren Ab­dela­ziz Bar­ra­da med Yous­sef Tou­touh til den kamp. Men det er alt­så ik­ke op­lys­nin­ger, BT kan få be­kra­ef­tet. Ned­sat straf Ma­rok­ko var el­lers ble­vet ude­luk­ket fra tur­ne­rin­gen, ef­ter lan­det øn­ske­de at ud­sky­de den som va­ert­s­na­tion i 2015, da der var ud­brudt ebo­la i Afri­ka. Det af­slog det afri­kan­ske fod­bold­for­bund CAF, flyt­te­de tur­ne­rin­gen til AEkva­to­ri­al Gu­i­nea og ude­luk­ke­de Ma­rok­ko i 2015, 2017 og 2019.

Den straf blev dog ned­sat af CAS, så land­stra­e­ner Zaki kan for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sit hold til tur­ne­rin­gen i 2017. Mu­lig­vis med Yous­sef Tou­touh på hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.