Ini

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOVEM­BER

FI­FAs eti­ske

DE­CEM­BER Yder­li­ge­re 16 per­so­ner

DE­CEM­BER Den In­ter­na­tio­na­le

DE­CEM­BER Sepp Blat­ter

DE­CEM­BER

FI­FAs eti­ske

bli­ver truk­ket ind i kor­rup­tions­skan­da­len. På et pres­se­mø­de op­ly­ser det ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um, at der er rejst til­ta­le mod de 16 per­so­ner, og at i alt ot­te per­so­ner ind­til nu har er­kla­e­ret sig skyl­di­ge i an­kla­ger­ne mod dem. Blandt de nye til­tal­te er FI­FA-vi­ce­pra­esi­den­ter­ne Al­fredo Hawit Ba­ne­gas fra Hon­du­ras og Ju­an An­gel Na­pout fra Pa­ragu­ay. De bli­ver beg­ge an­holdt, da schweizisk po­li­ti gen­nem­fø­rer en ak­tion i Zürich, hvor FI­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité er sam­let for at drøf­te re­for­mer.

ko­mité idøm­mer bå­de Blat­ter og Plat­i­ni ot­te års ude­luk­kel­se fra al­le fod­bol­d­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter grun­det brud på en pa­ra­graf om at til­by­de og mod­ta­ge ga­ver. Det er be­ta­lin­gen fra Blat­ter til Plat­i­ni i 2011 på to mil­li­o­ner schweizer­franc, som de to fod­bold­pra­esi­den­ter ik­ke har va­e­ret i stand til at kun­ne re­de­gø­re til­freds­stil­len­de for. Beg­ge har mu­lig­hed for at an­ke af­gø­rel­sen.

ko­mité vil gå ef­ter liv­s­tids­ka­ran­ta­e­ne fra al fod­bold for kor­rup­tion til Plat­i­ni. Det si­ger fransk­man­dens ad­vo­kat, Thi­baud d’Ales, til nyheds­bu­reau­et AFP. Ad­vo­ka­ten kal­der ko­mitéens an­be­fa­ling for ’en skan­da­le’ og ’sta­er­kt over­dre­ven’. Om ko­mitéen og­så går ef­ter liv­s­tids­u­de­luk­kel­se til Sepp Blat­ter, vi­des ik­ke, da schweize­rens re­pra­e­sen­tan­ter ik­ke øn­sker at kommentere sa­gen.

Sport­s­dom­stol, CAS, fast­slår, at Plat­i­ni ik­ke får op­ha­e­vet sin 90 da­ges sus­pen­de­ring. Sport­s­dom­sto­len fast­slår og­så, at FI­FA ik­ke må for­la­en­ge Plat­i­nis sus­pen­de­ring i ek­sem­pel­vis 45 da­ge, som fod­bold­for­bun­det el­lers hav­de an­ty­det, var en mu­lig­hed. Sus­pen­de­rin­gen, som trå­d­te i kraft 7. ok­to­ber, ud­lø­ber der­med 5. ja­nu­ar.

og Michel Plat­i­ni af­hø­res over to da­ge i hen­holds­vis ot­te og ni timer af FI­FAs eti­ske ko­mité, hvor de beg­ge er­kla­e­rer sig uskyl­di­ge i an­kla­ger­ne om brud på FI­FA-reg­ler om at til­by­de og mod­ta­ge ga­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.