M&m

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAR­RI­E­RE Mer­ce­des over­ve­jer mu­lig­he­den for at få dan­ske Ke­vin Magnus­sen til at kø­re en af de­res DTMra­ce­re i 2016. Ke­vin Magnus­sen kan va­e­re kom­met et godt skridt na­er­me­re en af­kla­ring af, hvad han skal la­ve ef­ter nytår. Jeg må virkelig si­ge, at Ke­vin Magnus­sen im­po­ne­re­de os med sin per­for­man­ce, det er helt sik­kert. Men det er for tid­ligt at ta­le om et na­e­ste skridt i den kom­men­de sa­e­son.

Det af­slø­rer Mer­ce­des’ DTM-boss, Ul­rich Fritz, ef­ter han så Ke­vin Magnus­sen te­ste ty­sker­nes DTM-ra­cer for kort tid si­den.

»Jeg må virkelig si­ge, at Ke­vin Magnus­sen im­po­ne­re­de os med sin per­for­man­ce, det er helt sik­kert. Men det er for tid­ligt at ta­le om et na­e­ste skridt,« si­ger han til Mo­tor­sport.com. Spa­ni­er spø­ger og­så Selv­om over­vej­el­sen fort­sat er på et tid­ligt sta­die, kan det plud­se­lig gå hur­tigt.

»Vi vil eva­lu­e­re mu­lig­he­den (at skri­ve kon­trakt med Magnus­sen, red.). Først og frem­mest skal vi dog fin­de ud af, om vi har en plads til ham. Og der­ef­ter skal spørgs­må­let så og­så stil­les til ham - om han vil det,« si­ger Ul­l­rich Fritz og til­fø­jer:

»Hvis beg­ge spørgs­mål bli­ver po­si­tivt be­sva­ret, kan vi gå i gang med at for­hand­le og se, om sam­ar­bej­det gi­ver me­ning.«

Ke­vin Magnus­sen er pt. uden ar­bej­de, ef­ter han brød med McLa­ren i ok­to­ber. Si­den er han sat i for­bin­del­se med fle­re For­mel 1-team - li­ge­som han og­så har te­stet Pors­ches Le Mans-vin­der og alt­så Mer­ce­des’ DTM-ra­cer.

En mulig kon­kur­rent til Mer­ce­des’ DTM-pro­gram me­nes at va­e­re den un­ge spa­ni­er Este­ban Ocon, der blandt an­det har vun­det GP3­se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.