’Prin­sen kom selv i land’

BT - - NYHEDER -

VID­NE forta­el­ler nu til BT, at den 10-åri­ge prins selv mag­te­de at svøm­me ind til bred­den. Fak­tisk forta­el­ler hun, at liv­red­deren ’slet ik­ke var i van­det’. Der­med bak­ker hun op om kon­ge­hu­sets pres­se­chef, der søn­dag kald­te epi­so­den for helt ud­ra­ma­tisk.

Che­fen for det lo­ka­le liv­red­der­hold, Stu­art Keay, har el­lers ud­talt, at det var på grund af den 25-åri­ge liv­red­der Ni­ck Malcolms snar­rå­di­ge ind­sats, at prins Chri­sti­an kun­ne gen­for­e­nes med kron­prin­s­par­ret in­de på strand­bred­den.

Jo­an Hy­ams, der er la­e­re­rin­de, stod cir­ka 20 me­ter fra prins Chri­sti­an og fem me­ter fra kron­prins Fre­de­rik, der stod ved strand­bred­den. Iføl­ge Jo­an Hy­ams faldt prins Chri­sti­an ef­ter alt at døm­me af sit sur­f­bra­et, da han røg ind i en kraf­tig ud­ad­gå­en­de strøm.

»Han (prins Chri­sti­an, red) kun­ne ik­ke kom­me op på sit sur­f­bra­et igen og be­gynd­te at svøm­me til­ba­ge mod stran­den. Hans bra­et var sta­dig ha­ef­tet til hans an­kel med et reb,« si­ger Jo­an Hy­ams, der i tors­dags var midt i en uges fe­rie med sin fa­mi­lie. Fan­ge­de en bøl­ge Mens prins Chri­sti­an var i van­det, stod hans far, kron­prins Fre­de­rik, - iføl­ge Jo­an Hy­ams - i vand­kan­ten og kig­ge­de på si­ne fi­re børn, der al­le var ude at ba­de. Da fik liv­red­deren øje på den dan­ske tro­nar­ving i havs­nød:

»Liv­red­deren var me­get ef­fek­tiv. Han så, at Chri­sti­an ka­em­pe­de mod strøm­men og gik ned til Fre­de­rik i vand­kan­ten. De ud­veks­le­de nog­le ord. Det så ud til, at de fik af­kla­ret, at bar­net var Fre­de­riks. Ef­ter­føl­gen­de så de beg­ge, at Chri­sti­an for­må­e­de at fan­ge en bøl­ge, der brag­te ham til­ba­ge til ky­sten,« si­ger Jo­an Hy­ams og fort­sa­et­ter:

»Det så ud til, at den un­ge prins kom frem til, at for­hol­de­ne i van­det var for dår­li­ge til ham. Han tog sit sur­f­bra­et med sig til­ba­ge til san­det, hvor hans mor (kron­prin­ses­se Mary, red) lå på et hånd­kla­e­de og tal­te med sin au­stral­ske ve­nin­de Am­ber Pet­ty.«

Iføl­ge Jo­an French Hy­ams gen­gi­vel­se af ha­en­del­sen var liv­red­deren Ni­ck Malcolm ik­ke ude i van­det.

»Den un­ge liv­red­der var på in­tet tids­punkt i van­det for at red­de Chri­sti­an,« si­ger Jo­an Hy­ams.

FOR­SVAR Red­nings­che­fen for liv­red­der­ne på Mer­maid Beach fast­hol­der, at prins Chri­sti­an måt­te red­des i land, da han sid­ste tors­dag blev ta­get af strøm­men. Det au­stral­ske øjen­vid­ne Jo­an Hy­ams, der over­va­e­re­de he­le epsi­o­den, forta­el­ler el­lers til BT, at prins Chri­sti­an selv kun­ne kom­me ind til bred­den, og der slet ik­ke var no­gen liv­red­det i van­det for at hja­el­pe ham.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra den 25-åri­ge liv­red­der Ni­ck Malcolm til Jo­an Hy­ams ver­sion af ha­en­del­sen. Hans chef, War­ren Yo­ung, sag­de dog i går (tirs­dag, red.) til BT, at han har få­et at vi­de, at Malcolm var i van­det for at brin­ge prins Chri­sti­an ind til ky­sten - om­end han ik­ke var så langt ude: Ru­ti­ne­op­ga­ve »Ni­ck Malcolm pad­le­de ud i van­det på sit sur­f­bra­et for at hen­te ham (prins Chri­sti­an, red). Han var i van­det, men ud fra det, Ni­ck har for­talt mig, ik­ke sa­er­lig langt ude - om­kring 10 me­ter. De her gut­ter, der ar­bej­der hos os, er me­get, me­get hur­ti­ge på de­res sur­f­bra­et. Og Ni­ck Malcolm er ek­stremt hur­tig på sit bra­et, så jeg vil­le godt for­stå, hvis kvin­den ik­ke nå­e­de at se det,« si­ger War­ren Yo­ung og til­fø­jer:

»In­gen af os har på no­get tids­punkt øn­sket at få op­ma­er­k­som­hed for det her. Det er no­get, vi be­ska­ef­ti­ger os med hver dag, og det var en ru­ti­ne­op­ga­ve for os,« si­ger War­ren Yo­ung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.