CO-

BT - - NYHEDER -

Nu er jeg jo pri­vat­per­son, og der­for har jeg og­så på det punkt ret til et pri­vat­liv. Men min mi­ni­ster­pen­sion bli­ver fuldt modreg­net Bjar­ne Cory­don om løn­ni­veau­et i sit nye job

AF­GANG sel­ve­ste USAs pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma. Så det er ik­ke et hvil­ket som helst job at bli­ve glo­bal di­rek­tør for The McKin­sey Cen­ter for Gover­n­ment.

Al­le gik el­lers og snak­ke­de om et topjob til Hel­le Thor­ning-Sch­midt, og så er det hen­des tro va­eb­ner, Cory­don, der ren­der med et.

»Man skal tra­ef­fe si­ne valg, når man har mu­lig­hed for det. Og jeg sy­nes ik­ke, po­li­tik skal va­e­re en liv­s­tid­som - at når man er kom­met ind i det, kan man al­drig kom­me ud. De­mo­kra­ti er sun­dest, hvis al­le mu­li­ge kom­pe­ten­cer kan kom­me ind og og­så kan kom­me ud igen. I ste­det for at det er en iso­le­ret po­li­tisk klas­se, der re­ge­rer sam­fun­det,« ly­der det fra Cory­don, da BT mø­der ham på sit snart for­hen­va­e­ren­de kon­tor på Bor­gen.

»Nu er jeg jo pri­vat­per­son, og der­for har jeg og­så på det punkt ret til et pri­vat­liv. Men min mi­ni­ster­pen­sion bli­ver fuldt modreg­net. Så jeg spa­rer skat­tey­der­ne for end­dog ret man­ge pen­ge.«

Han skul­le ha­ve haft ef­ter­ve­der­lag på ca. 1,1 mio. om året i tre år, men det modreg­nes helt, for­di hans løn hos McKin­sey bli­ver me­get hø­je­re. Uden at ken­de den kon­kre­te af­ta­le, vur­de­rer Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­fir­ma­et Le­adA­gen­cy, at Cory­don kom­mer til at tje­ne mel­lem 4,5 og 6 mio. kr. om året - ca. 1,5 mio i grund­løn plus kla­ek­ke­li­ge bonus­ser. Gul­dran­det for­ret­ning For McKin­sey har det dan­ske stats­ap­pa­rat da og­så va­e­ret en gul­dran­det for­ret­ning. Iføl­ge fi­nans.dk har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et fra sep­tem­ber 2009 til sep­tem­ber 2014 brugt 89 mil­li­o­ner kro­ner på kon­su­len­ty­del­ser hos det ver­den­s­oms­pa­en­den­de fir­ma.

Kre­sten Schultz Jør­gen­sen er da og­så kri­tisk over­for jobs­kif­tet.

»Det er lidt dår­lig stil. Vi ved jo al­le, der har va­e­ret et ta­et sam­ar­bej­de mel­lem McKin­sey og den dan­ske stat. De har haft me­get travlt med at tra­ek­ke på of­fent­li­ge en­tre­pri­ser om­kring Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og i vel­fa­erds­dan­mark som så­dan. Cory­don kom­mer til at hol­de tun­gen li­ge i mun­den,« si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.