-RIG-DON

BT - - NYHEDER -

slut­ter, hvem man hy­rer til at lø­se for­skel­li­ge kon­su­len­top­ga­ver i mi­ni­ste­ri­et. Det er no­get, em­beds­ma­en­de­ne be­stem­mer. Man bru­ger og­så man­ge for­skel­li­ge kon­su­len­ter. En­de­lig er det en glo­bal stil­ling, jeg skal va­re­ta­ge. Jeg skal bo og ha­ve kon­tor i Dan­mark, men jeg kom­mer til at ar­bej­de i he­le ver­den.«

Stort ar­bejds­pres

»Det tra­ek­ker da veks­ler, bå­de på fa­mi­li­en og en selv, men det skal man ik­ke be­kla­ge sig over.«

»Det var et ska­evt ind­tryk. Jeg har ar­bej­det for fle­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­for­ma­end, og jeg har ik­ke mis­undt dem det job. Det er et af de hår­de­ste jobs i Dan­mark over­ho­ve­det.«

»Nej, det er helt fair, at me­di­er­ne la­eg­ger pres på po­li­ti­ker­ne og tjek­ker tin­ge­ne ef­ter i søm­me­ne. Det har jeg al­drig haft no­get imod. Og det er jo og­så en for­nø­jel­se, hvis man kan la­e­re jer lidt om øko­no­mi.«

Stor er­fa­ring

»Ja, det er et til­bud, jeg har få­et her i den se­ne­ste pe­ri­o­de, og jeg sy­nes, det er ene­stå­en­de spa­en­den­de. Jeg får mu­lig­hed for at la­ve det, jeg sy­nes, jeg ved no­get om og bra­en­der mest for: Hvor­dan man får mest ud af de ting, man la­ver i fa­el­les­skab. Jeg skal hja­el­pe re­ge­rin­ger i en lang ra­ek­ke lan­de i ver­den med at få så me­get som mu­ligt for pen­ge­ne i den of­fent­li­ge sek­tor til gavn for bor­ger­ne. At la­e­re af suc­ce­ser i nog­le lan­de og bru­ger dem i an­dre lan­de og an­dre sek­to­rer.«

»Jeg har en ret dyb er­fa­ring med at prø­ve at for­an­dre ting i et land med en stor of­fent­lig sek­tor, så det fun­ge­rer bed­re. Nog­le af de ting, vi gør i Dan­mark, er åben­bart så in­ter­es­san­te, at det kan bru­ges i an­dre lan­de.

»Det er helt på må­nen. Vi har stå­et skul­der ved skul­der i vo­res par­tis le­del­se si­den re­ge­rings­skif­tet. In­gen har kun­net skub­be et ark pa­pir ind mel­lem os. Jeg har dyb respekt for dem, jeg si­ger far­vel til. Og jeg går og­så med ve­mod. Det har va­e­ret en stor del af mit liv, og selv om po­li­tik er en hård bran­che, er det me­get bed­re end sit ryg­te,« slut­ter Bjar­ne Cory­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.