Nu er Sass den sta­er­ke mand

BT - - NYHEDER -

SKIF­TE Bjar­ne Cory­dons far­vel til po­li­tik lø­ser et pro­blem i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe. »Nu er det i hvert fald helt sik­kert, at det er Hen­rik Sass, der skal va­e­re fi­nans­mi­ni­ster, når vi får re­ge­rings­mag­ten igen,« si­ger en kil­de i S-grup­pen, der be­tin­ger sig ano­ny­mi­tet.

Be­ma­er­k­nin­gen af­slø­rer den la­ten­te magt­kamp, der iføl­ge kil­der fø­res bag S-for­mand Mette Frederiksen, hvor le­del­sen har be­stå­et af grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen, po­li­tisk ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men og grup­pe­na­est­for­mand Bjar­ne Cory­don.

Cory­don har va­e­ret na­ert for­bun­det med den gam­le le­del­se un­der Hel­le Thor­ning-Sch­midt, men hans for­tid som fi­nans­mi­ni­ster gør ham al­li­ge­vel til en sta­erk ak­tør. Topjob Hen­rik Sass Lar­sen har dog for la­engst stil­let sig bag Mette Frederiksen. Og­så Wam­men har en gam­mel al­li­an­ce med Mette Frederiksen.

Det er end­nu ik­ke be­slut­tet hvem, der skal va­e­re ny grup­pe­na­est­for­mand, men fle­re kil­der vur­de­rer, at det sand­syn­lig­vis bli­ver Mor­ten Bødskov, og det vil ce­men­te­re Hen­rik Sass Lar­sen som den sta­er­ke mand i S.

Po­li­tisk ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men be­na­eg­ter, at der fo­re­går no­gen magt­kam­pe i S-top­pen:

»Bjar­ne Cory­don er en dyg­tig mand, man og­så kan bru­ge uden for Chri­sti­ans­borg. Men han er og­så en god ven, og jeg vil sav­ne ham,« si­ger han.

Tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht si­ger:

»Det er et vir­ke­ligt topjob, Bjar­ne Cory­don har få­et til­budt, og det skal han selv­føl­ge­lig ta­ge.« Det er ik­ke mi­ni­ste­ren, der be­slut­ter, hvem man hy­rer til at lø­se for­skel­li­ge kon­su­len­top­ga­ver i mi­ni­ste­ri­et. Det er no­get, em­beds­ma­en­de­ne be­stem­mer. Man bru­ger og­så man­ge for­skel­li­ge kon­su­len­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.