Det hol­der ik­ke, In­ger

BT - - NYHEDER -

SMYK­KER der na­ep­pe bli­ve be­slag­lagt så me­get som en ene­ste sølvring.

»Det, mi­ni­ste­ren (In­ger Støj­berg, red.) si­ger, er en sta­er­kt for­kor­tet ud­ga­ve af vir­ke­lig­he­den. Det er ud­trykt på en me­get diplo­ma­tisk må­de,« si­ger Ni­na Von Hi­elmcro­ne fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, der er en af lan­dets før­en­de eks­per­ter i so­ci­al­ret.

De se­ne­ste da­ge har et nyt lov­for­slag truk­ket over­skrif­ter. In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) har fo­re­slå­et en ra­ek­ke aen­drin­ger i ud­la­en­din­ge­loven.

En af aen­drin­ger­ne la­eg­ger op til, at po­li­ti­et skal kun­ne be­slag­la­eg­ge va­er­di­gen­stan­de fra flygt­nin­ge, så va­er­di­er­ne kan va­e­re med til at fi­nan­si­e­re flygt­nin­ge­nes op­hold i Dan­mark. Alt for sim­pel sam­men­lig­ning Gen­stan­de med en ‘sa­er­lig per­son­lig be­tyd­ning’ som f.eks. vi­el­ses­rin­ge bli­ver kun be­slag­lagt, hvis de har en ‘be­ty­de­lig va­er­di’, står der i lov­for­sla­get. Hvor­når skal man selv be­ta­le, hvis man an­sø­ger om so­ci­a­le ydel­ser: - Først skal man ud­fyl­de et ske­ma fra myn­dig­he­der­ne. Her skri­ver man, hvis man har pen­ge i ban­ken, fast ejen­dom, bil, som­mer­hus el­ler lign. - Der­na­est vur­de­rer myn­dig­he­der­ne om, f.eks bi­len er nød­ven­dig at be­hol­de, hvis man skal kun­ne ar­bej­de, samt lå­ne­for­hol­de­ne ved hu­set. - Myn­dig­he­der­ne vur­de­rer, om pen­ge i ban­ken er nød­ven­di­ge for bo­li­gel­ler ud­dan­nel­ses­for­hold. - Per­son­li­ge va­er­di­gen­stan­de bli­ver ik­ke be­slag­lagt. - En­li­ge må ha­ve en for­mue på 10.000 kr., mens gif­te må ha­ve 20.000 kr. En vur­de­ring som po­li­ti­et iføl­ge In­ger Støj­berg skal stå for. Tan­ker­ne bag lov­for­sla­get er et ge­ne­relt prin­cip om, at flygt­nin­ge skal be­hand­les på li­ge fod med dan­ske mod­ta­ge­re af so­ci­a­le ydel­ser.

»Det ga­el­der ham og hen­de på bi­stands­hja­elp og asylan­sø­ge­ren, der kom­mer til lan­det,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til Ritzau fre­dag. Det, mi­ni­ste­ren si­ger, er en sta­er­kt for­kor­tet ud­ga­ve af vir­ke­lig­he­den. Det er ud­trykt på en me­get diplo­ma­tisk må­de Hvor skal man iføl­ge lov­for­sla­get selv be­ta­le, hvis man er flygt­ning? -Når flygt­nin­ge el­ler mi­gran­ter får de­res bag­grund un­der­søgt i mod­ta­ge­cen­tret, un­der­sø­ger man sam­ti­dig de­res øko­no­mi­ske for­hold. - Po­li­ti­et el­ler Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen af­gør, om der skal be­slag­la­eg­ges va­er­di­er. - Ure og mo­bil­te­le­fo­ner (per­son­li­ge brugs­gen­stan­de) går fri. - Gen­stan­de med sa­er­lig per­son­lig be­tyd­ning, som f.eks. vi­el­ses­rin­ge, går fri. Med min­dre de har en ’be­ty­de­lig va­er­di’. - Kon­tant­be­løb ind­til 3.000 kro­ner be­slag­la­eg­ges hel­ler ik­ke.

Men den sam­men­lig­ning er alt for sim­pel, ly­der det fra eks­per­ten i so­ci­al­ret fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Iføl­ge loven om ak­tiv so­ci­al­po­li­tik - der re­gu­le­rer, hvem der kan mod­ta­ge so­ci­a­le ydel­ser - vil mod­ta­ge­re af bi­stands­hja­elp el­ler an­dre so­ci­a­le ydel­ser al­drig få be­slag­lagt hver­ken smyk­ker, so­fa­en el­ler for den sags skyld fjern­sy­net. Den slags per­son­li­ge va­er­di­gen­stan­de ind­går slet ik­ke i regn­ska­bet.

Det gør kun ens ‘for­mue’ i form af fast ejen­dom, bil samt det, der står på bank­bo­gen. Støj­berg: Kun ri­me­ligt Som ugift må man ha­ve en for­mue, på op mod 10.000 kr., før der bli­ver luk­ket for kon­tant­hja­el­pen.

»Hvis der fin­des en for­mue ser man og­så på, om den er nød­ven­dig at be­hol­de for at sik­re, at den kan bru­ges til bo­lig el­ler ud­dan­nel­se. Og net­op det vil me­get of­te va­e­re til­fa­el­det, når der er ta­le om flygt­nin­ge,« vur­de­rer Ni­na Von Hi­elmcro­ne.

Hun op­ly­ser des­u­den, at dan­ske myn­dig­he­der al­drig be­slag­la­eg­ger va­er­di­gen­stan­de fra folk, der skal ha­ve so­ci­a­le ydel­ser.

»Kon­sta­te­rer man, at folk har en for­mue over det, som loven ac­cep­te­rer, så si­ger man, at man først skal le­ve af den for­mue. Først når den er brugt, kan man få hja­elp.«

»For re­ge­rin­gen er det et fuld­sta­en­dig grund­la­eg­gen­de og af­gø­ren­de prin­cip, at folk, der kan for­sør­ge sig selv, skal for­sør­ge sig selv. Det ga­el­der, uan­set om man har va­e­ret i Dan­mark i man­ge år el­ler li­ge er kom­met her­til. Der­for er det og­så kun ri­me­ligt, at vi sik­rer, at der ik­ke stil­les skrap­pe­re krav til dan­ske­re om at for­sør­ge sig selv, end vi gør til ud­la­en­din­ge,« skri­ver In­ger Støj­berg i en skrift­lig kom­men­tar til BT.

Det om­strid­te lov­for­slag bli­ver be­hand­let i Fol­ke­tin­get til ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.