FYN I FLAM­MER –

BT - - NYHEDER -

PÅ­SAT­TE BRAN­DE Carl­slund, der ned­bra­end­te til grun­den, og i sep­tem­ber var det spej­der­hyt­ten Fre­de­riks­min­de, der bra­end­te ned. Bran­de som po­li­ti­et an­ser for på­sat­te.

Iføl­ge Hen­rik Ju­ste­sen, ef­ter­forsk­nings­le­der hos Fyns Po­li­ti, ar­bej­der po­li­ti­et med en te­o­ri om, at bran­den i Bon­destu­en og­så er på­sat.

Det vil i så fald va­e­re 20. gang på 13 måneder, at en el­ler fle­re ukend­te brandstif­te­re har sat ild til en byg­ning i el­ler om­kring Oden­se.

Den før­ste på­sat­te brand ske­te 9. de­cem­ber sid­ste år i en pavil­lon ved Oden­se Bold­klubs tra­e­nings­an­la­eg, men langt ho­ved­par­ten af bran­de­ne har fun­det sted si­den maj i år. »Nu må det stop­pe« 24. ju­ni blev virk­som­he­den A/S Electro Ser­vi­ce i det syd­ve­st­li­ge Oden­se og­så of­fer for de end­nu ukend­te brandstif­te­res ha­er­gen. En brand blev an­ta­endt i et skur ta­et ved virk­som­he­den, som bred­te sig til tag­kon­struk­tio­nen. Sam­me nat blev et re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter få hund­re­de me­ter der­fra ramt af en lig­nen­de Det er fryg­te­ligt, jeg har ik­ke få­et luk­ket et øje. Det kan godt va­e­re, jeg er 40, men li­ge nu fø­ler jeg mig som en på 80. Jeg er cho­ke­ret, men jeg er og­så vred brand, hvor ple­je­per­so­na­let måt­te evaku­e­re be­bo­er­ne.

Selv om Electro Ser­vi­ce i dag er kom­met vi­de­re ef­ter bran­den, så er ejer Tom Gøttsch ry­stet over de man­ge bran­de, der har ha­er­get i og om­kring Oden­se.

»Det ram­mer bredt; hi­sto­ri­ske byg­nin­ger, sport­s­klub­ber, for­e­nin­ger, of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, virk­som­he­der. Hel­dig­vis er der ik­ke kom­met folk til ska­de end­nu, men gang på gang ta­en­ker man: »Nu må det stop­pe«. Men så duk­ker der ba­re en ny brand op,« si­ger han til BT. På­vir­ket af bran­de­ne Iføl­ge Tom Gøttsch er he­le by­en på­vir­ket af de man­ge bran­de.

»For min virk­som­hed var det en skra­ek­ke­lig nat den­gang i ju­ni. Jeg kør­te der­ud hver af­ten i en uge ef­ter­føl­gen­de for at tjek­ke, om alt var ok. Så­dan en op­le­vel­se sa­et­ter sig i én. Min søn rin­ge­de og­så til mig i mor­ges (tirs­dag mor­gen, red.) ef­ter bran­den i Bon­destu­en. Han sag­de: »Far, har du hørt, de har bra­endt Bon­destu­en af?« Han er en ube­kym­ret kna­egt på 22, det si­ger da en del. Det er virkelig no­get, folk ta­ler om, og fryg­ten bli­ver ba­re stør­re og stør­re for hver gang,« si­ger han.

Til­ba­ge står Mi­che­le Ha­gerup Løn­feldt med sin re­stau­rant, der sand­syn­lig­vis skal genop­byg­ges fuld­sta­en­digt.

»Det er fryg­te­ligt, jeg har ik­ke få­et luk­ket et øje. Det kan godt va­e­re, jeg er 40, men li­ge nu fø­ler jeg mig som en på 80. Jeg er cho­ke­ret, men jeg er og­så vred; hvis det er en brandstif­ter, det har gjort det her, så hå­ber jeg virkelig, at po­li­ti­et får fat på ham,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.