Flygt­nin­ge i strand­vejsvil­la

BT - - NYHEDER -

FINT OP­HOLD Hørs­holm Kom­mu­ne har ind­gå­et en le­je­af­ta­le om­kring en strand­vejsvil­la i Ved­ba­ek i Nord­s­ja­el­land, som skal hu­se op mod ty­ve flygt­nin­ge. Lej­en ly­der på 1,3 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, men iføl­ge kom­mu­nen vil­le det va­e­re dob­belt så dyrt, at ind­lo­ge­re flygt­nin­ge på ho­tel. Det skri­ver lo­ka­la­vi­sen Uge­bla­det Hørs­holm.

I en af lan­dets ri­ge­ste kom­mu­ner har man valgt at by­de 20 flygt­nin­ge vel­kom­men ved at stil­le en over 100 år gam­mel, 1.000 kvm. stor og yderst mon­da­en strand­vejsvil­la, med gå­af­stand til Øre­sund, til rå­dig­hed.

Hørs­holm Kom­mu­ne har nem­lig ind­gå­et en to­årig le­je­af­ta­le om­kring den gu­le og hi­sto­ri­ske vil­la med adres­se på Kong Ge­orgs­vej 5 i Ved­ba­ek, og det er selvsagt ik­ke små­pen­ge, som kom­mu­nen må ho­ste op med.

Der skal nem­lig fal­de 1,3 mil­li­o­ner om året i le­je, iføl­ge Jo­hn Lar­sen, chef for Hørs­holm Kom­mu­nes cen­ter for ejen­dom­me. Og selv om det kan ly­de som et svim­len­de be­løb, så er der ta­le om en god for­ret­ning, da be­lø­bet vil­le bli­ve langt hø­je­re, hvis løs­nin­gen i ste­det hav­de va­e­ret et ho­tel. Pen­ge til an­dre flygt­nin­ge »Det er en god bu­si­nes­sca­se, og vi får der­med fri­gjort pen­ge, som kan kom­me an­dre flygt­nin­ge til gavn,« si­ger Jo­hn Lar­sen til Uge­bla­det Hørs­holm. Han forta­el­ler, at det i ste­det vil­le ko­ste skat­tey­der­ne i Hørs­holm Kom­mu­ne i om­eg­nen af 2,7 mil­li­o­ner kro­ner om året, hvis flygt­nin­ge­ne skul­le ind­kvar­te­res på et ho­tel.

Det er dog ik­ke al­le, som er li­ge be­gej­stre­de for, at den gu­le vil­la, der blev op­ført til­ba­ge i 1900, nu skal age­re flygt­nin­ge­bo­lig.

Så­le­des modt­og Hørs­holm Kom­mu­ne tid­li­ge­re på må­ne­den et pro­test­brev fra 12 be­bo­e­re i na­bo­la­get, som var util­fred­se med, at de ik­ke på for­hånd var ble­vet in­for­me­ret om be­slut­nin­gen om, at vil­la­en skul­le hu­se flygt­nin­ge.

I ste­det kun­ne na­bo­er­ne før­ste gang la­e­se nyhe­den i Uge­bla­det Hørs­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.