Skudt i sit hjem

BT - - NYHEDER -

DRAB

Det var en na­bo, der man­dag af­ten klok­ken 20.32 slog alarm til Østjyl­lands Po­li­ti og for­tal­te, at den 56-åri­ge kvin­de var ble­vet skudt. Kort for­in­den hav­de den 68-åri­ge selv hen­vendt sig til na­bo­er­ne og for­talt, at han hav­de skudt sin ko­ne i de­res fa­el­les hjem, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. Da be­tjen­te­ne nå­e­de frem, kun­ne de kon­sta­te­re, at kvin­den var af­gå­et ved dø­den, og den 68-åri­ge ae­g­te­mand blev straks an­holdt.

I går for­mid­dag blev han frem­stil­let ved grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Ran­ders. Iføl­ge Ran­ders Amtsa­vis vir­ke­de den 68-åri­ge fat­tet, da han kla­edt i sort an­kom til rets­mø­det, hvor han om­fav­ne­de sin voks­ne søn, der var mødt op i ret­ten.

Af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen blev dø­re­ne til grund­lovs­for­hø­ret luk­ket for of­fent­lig­he­den, hvor­for der ik­ke er kom­met man­ge de­tal­jer frem om sa­gen. Det står dog klart, at den sig­te­de ae­g­te­mand na­eg­ter sig skyl­dig i dra­bet.

Der er ik­ke kom­met op­lys­nin­ger frem om, hvad mo­ti­vet til den uhyg­ge­li­ge for­bry­del­se er. Jørn Hal­berg Beck­man, pen­sio­ne­ret kli­nik­chef ved Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og pro­fes­sor dr.med. i psy­ko­lo­gi, for­kla­rer, at det of­te er ja­lou­si, der er år­sa­gen til, at ma­end slår de­res sam­le­ve­re ihjel. Fra ka­er­lig­hed til vre­de »Der er en fan­ta­stisk lil­le af­stand mel­lem den he­de ka­er­lig­hed og den he­de vre­de. Det, der of­te ud­lø­ser den­ne ty­pe drab, er en tabs­si­tu­a­tion, hvor man­den fryg­ter, at hun vil for­la­de ham for en an­den, el­ler hvor hun må­ske al­le­re­de har gjort det. I det øje­blik, hvor de slår ihjel, kan de ik­ke sty­re de­res ag­gres­sion over ta­bet,« si­ger Jørn Hal­berg Beck­mann.

Iføl­ge den pen­sio­ne­re­de kli­nik­chef er der sja­el­dent ta­le om, at de ma­end, der slår de­res sam­le­ver ihjel, er psy­kisk sy­ge. I ste­det er de ken­de­teg­net ved, at de ik­ke kan sty­re de­res ag­gres­sion og der­for en­der med at gø­re sig til drabs­ma­end. En ka­rak­ter­brist »Der er of­te ta­le om en ka­rak­ter­brist, hvor de mang­ler den kon­trol­me­ka­nis­me, som de fle­ste nor­ma­le men­ne­sker har, der stop­per dem i at be­gå drab. Det er no­get, der sker li­ge plud­se­lig, uden de er klar over det. Det er et mas­sivt kon­trol­tab, som sker i et øje­blik, hvor det ta­ger mag­ten fra dem. Jeg ple­jer at kal­de dem ’tik­ken­de bom­ber’, for­di de har en vre­de i sig, der først kom­mer ud, når der er en ud­lø­sen­de fak­tor,« si­ger Jørn Hal­berg Beck­mann.

Den 68-åri­ge mand er va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 18. ja­nu­ar. Se­ne­re i for­lø­bet vil den 68-åri­ge sand­syn­lig­vis bli­ve men­ta­lun­der­søgt, så det kan bli­ve slå­et fast, hvor­dan hans sindstil­stand var i ger­nings­ø­je­blik­ket. Jeg ple­jer at kal­de dem ’tik­ken­de bom­ber’, for­di de har en vre­de i sig, der først kom­mer ud, når der er en ud­lø­sen­de fak­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.