Iraki­ske styr­ker stormer IS-høj­borg

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Sik­ker­heds­styr­ker fra den iraki­ske ha­er er tirs­dag nå­et frem til den cen­tra­le del af den ve­stiraki­ske by Ra­ma­di, som den mi­li­tan­te be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat (IS) har kon­trol­le­ret si­den maj. »Vi tra­eng­te ind i det cen­tra­le Ra­ma­di fra ad­skil­li­ge fron­ter, og vi er be­gyndt at ryd­de be­bo­el­ses­om­rå­der,« si­ger Sabah al-No­man fra lan­dets ter­r­or­be­ka­em­pel­ses­en­hed.

»By­en vil va­e­re ryd­det i lø­bet af de kom­men­de 72 timer,« si­ger tals­man­den.

Da by­en, der op­rin­de­ligt hav­de cir­ka 500.000 ind­byg­ge­re, blev ero­bret af IS i maj, blev det be­teg­net som et svi­en­de ne­der­lag for den iraki­ske re­ge­ring.

Sto­re de­le af be­folk­nin­gen er si­den flyg­tet, og søn­dag ka­ste­de iraki­ske styr­ker fly­ve­sed­ler over by­en for at op­for­dre de til­ba­ge­va­e­ren­de bor­ge­re til at for­la­de Ra­ma­di in­den for 72 timer.

En tals­mand for det iraki­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um ha­ev­de­de man­dag, at IS for­hin­dre­de be­folk­nin­gen i at flyg­te.

»Den fo­re­lig­gen­de in­for­ma­tion fra by­en vi­ser, at de for­hin­drer fa­mi­li­er i at rej­se. De plan­la­eg­ger at bru­ge dem som le­ven­de skjol­de,« sag­de tals­man­den Na­se­er Nuri. Luft­støt­te Ope­ra­tio­nen for at gen­vin­de Ra­ma­di, der lig­ger 100 ki­lo­me­ter vest for Bag­dad, be­gynd­te i star­ten af novem­ber. In­den da hav­de iraki­ske styr­ker og de­res al­li­e­re­de brugt fle­re måneder på at bry­de for­sy­nings­linjer­ne ind til by­en.

»Vo­res styr­ker ryk­ker frem mod re­ge­rings­byg­nin­ger­ne i Ra­ma­dis cen­trum. Kam­pe­ne er kom­pli­ce­re­de, og vi har støt­te fra luft­for­sva­ret,« si­ger tals­man­den for ter­r­or­be­ka­em­pel­ses­en­he­den.

Iraki­ske myn­dig­he­der vur­de­rer, at der be­fin­der sig mel­lem 250 og 300 IS-kri­ge­re i det cen­tra­le Ra­ma­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.