Nej, vi får min­dre na­tur – og in­ten­sivt land­brug Ja, na­tur­hen­syn har va­e­ret va­eg­tet for højt

BT - - DEBAT -

PER KØLSTER

den sto­re for­skel. Den sa­et­ter ik­ke en ny kurs, så vi ek­sem­pel­vis får en land­brugs­ud­vik­ling, som dan­sker­ne vil va­e­re be­gej­stre­de for. Land­brugs­pak­ken la­eg­ger selv­føl­ge­lig op til, at man har til­lid til, man i hø­je­re grad kan må­le og af­ve­je, at måden, der fø­res land­brug på, ik­ke går me­re ud over mil­jø­et. Det kan man så ha­ve sin tvivl om, men un­der al­le om­sta­en­dig­he­der, så be ty­de r det en in­ten­si­ve­ring af land­brugs­drif­ten på land­brugs­a­re­a­ler­ne, og det be­ty­der alt an­det li­ge min­dre na­tur.

LAND­BRUGS­PAK­KEN GØR IK­KE

MAR­TIN MER­RILD

nyt og rig­tig godt i land­brugs­pak­ken, for­di det er en mo­der­ni­se­ring af vo­res mil­jø­re­gu­le­ring, og det er der ar­bej­det med i lang tid. Man bli­ver nu bed­re til at må­le, om man har et pro­blem et sted, og hvad vi så gør ved det. Er det et pro­blem i vand­mil­jø­et, el­ler er det no­get, der skal lø­ses på land? Det er det, der bli­ver lagt op til nu, og det er det, der hed­der må­l­ret­tet, mo­der­ne mil­jø­re­gu­le­ring. Man ta­ger der­for ud­gangs­punkt i na­tu­ren ved mil­jø­re­gu­le­ring, da man kort­la­eg­ger, hvor der er pro­ble­mer og så bru­ger na­tu­rens eg­ne hja­el­pe­mid­ler til at lø­se dem. Man bru­ger der­for de vir­ke­mid­ler, der er ude i na­tu­ren. Det, sy­nes jeg, er nyta­enk­ning.

DER ER ME­GET

AT DYR­KE JOR­DEN er altid en ba­lan­ce mel­lem na­tur­hen­syn og er­hvervs­hen­syn. Ind­til nu er ba­lan­cen tip­pet over og er gå­et mod land­ma­en­de­ne. Der er nog­le are­a­ler, som kal­des pa­ra­graf 3-are­a­ler, hvor der er en over­gang mel­lem dyr­ke­de are­a­ler og na­tu­ra­re­a­ler. Man­ge ste­der bli­ver de brugt til, at kre­a­tu­rer­ne kan gra­es­se, og så kom der plud­se­lig et for­bud mod, at man måt­te gø­de el­ler be­ka­em­pe ukr­udt – uden er­stat­ning og uden land­ma­en­de­ne kun­ne vi­de pra­e­cis, hvil­ke om­rå­der det dre­je­de sig om. Det bli­ver der la­vet om på med land­brugs­pak­ken. Land­ma­en­de­ne har virkelig følt, at ejen­doms­ret­ten er ble­vet kra­en­ket, og de har følt sig uri­me­ligt be­hand­let. Når det her bli­ver gen­nem­ført, vil vi sta­dig ha­ve en re­gu­le­ring af gød­nings­an­ven­del­sen i Dan­mark, der er me­re re­strik-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.