’ ’

BT - - DEBAT -

Land­ma­en­de­ne har følt sig uri­me­ligt i et van­ske­ligt di­lem­ma, for på den ene si­de

be­hand­let hand­ler det om at sik­re land­bru­get nog­le or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår og nog­le ram­mer, der gør, at land­ma­en­de­ne kan tje­ne pen­ge, men sam­ti­dig skal man og­så be­skyt­te for­bru­ger­nes in­ter­es­ser i form af sun­de pro­duk­ter. Land­brugs­pak­ken er på man­ge må­der me­get vi­sions­løs og en kort­sig­tet stra­te­gi, som ik­ke be­ty­der, at man for al­vor går nye ve­je. Der er brug for at sik­re, at dansk land­brug bli­ver ryk­ket ind i en ny tidsal­der, hvor man ta­en­ker på at pro­du­ce­re på en må­de, hvor der bå­de ta­ges hen­syn til mil­jø, drik­ke­vand og dy­re­vel­fa­erd. Der er brug for at ta­en­ke in­nova­tivt, så man sik­rer va­ek­sten ved at ska­be nye for­mer for pro­duk­tion, og na­tur­lig­vis og­så sik­rer øko­lo­gi­en, som med­fø­rer en god pro­duk­tion med en or­dent­lig na­tur­for­valt­ning. På kort sigt er der nu i ste­det sik­ret nog­le bed­re ind­tje­nings­mu­lig­he­der for land­ma­en­de­ne.

DANSK LAND­BRUG STÅR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.