Flygt­nin­ge og vi­el­ses­rin­ge

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Der er gå­et sport i at da­e­mo­ni­se­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V). Hen­des ud­spil bli­ver for­dre­jet, og hun ud­stil­les som sel­ve den on­de. Må jeg be­de om lidt pro­por­tio­ner og øje for fakta.

PANELET An­kom­mer man til Dan­mark med be­ty­de­li­ge va­er­di­er, er det kun ri­me­ligt, at man be­ta­ler til sit op­hold her i asyl­fa­sen

DAN­MARK MOD­TA­GER I øje­blik­ket flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re i et om­fang, som vi ik­ke har op­le­vet i år­ti­er. I ti­tu­sind­vis! Det er fakta, og det er vi nødt til at hånd­te­re. Vi har ik­ke no­get at skam­me os over. Ind­til nu har de ri­ge ara­bi­ske oli­elan­de ik­ke gi­vet asyl til no­gen, Ja­pan har kun gi­vet asyl til cir­ka 20 sy­re­re og USA ca. 1.500 sy­re­re. Men jeg har ik­ke hørt no­gen frel­ste kal­de Ja­pan og USA for frem­med­fjend­ske.

Flygt­nin­ge­strøm­men skyl­des en ulyk­ke­lig si­tu­a­tion i Sy­ri­en og an­dre ste­der. Det er og­så fakta. Og det må vi for­hol­de os til og for­sø­ge at gø­re no­get ved, bl.a. ved at gri­be ak­tivt ind i Sy­ri­en. MEN FLYGT­NIN­GE ER ik­ke en grå, ens­ar­tet mas­se af fat­ti­ge stak­ler. De er in­di­vi­du­el­le men­ne­sker som al­le os an­dre. Og det er no­get vrøvl, når man på­står, at et fler­tal i Fol­ke­tin­get vil ta­ge vi­el­ses­rin­ge og arm­båndsu­re fra folk. Sam­men­lig­nin­gen med na­zis­men er så langt ude i ham­pen.

Hvis man som dan­sker en­der i den uhel­di­ge si­tu­a­tion, at man mi­ster sit ar­bej­de og der­for må be­de om of­fent­lig hja­elp, spør­ger det of­fent­li­ge først, om man har nog­le va­er­di­er, som kan om­sa­et­tes: Et hus, en bil, sto­re kon­tant­be­løb mv. Først der­ef­ter kan man få kon­tant­hja­elp. DET SAM­ME GA­EL­DER na­tur­lig­vis for asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge, der kom­mer til lan­det. Vi skal ta­ge godt imod dem, men Dan­mark er ik­ke en ga­ve­bu­tik. Det har vi slet ik­ke råd til. Nog­le flygt­nin­ge ejer ik­ke an­det end det tøj - og de ure og vi­el­ses­rin­ge som de ba­e­rer. Men an­dre er lyk­ke­des med at ta­ge be­ty­de­li­ge va­er­di­er med sig hjem­me­fra. Det, vi skal hu­ske på, er, at det først og frem­mest er dem, der har råd, der flyg­ter. Det kan ik­ke gø­res for un­der 10.000-20.000 dol­lar pr. per­son. DET ER DET, vi ta­ler om. Så lad os li­ge skil­le tin­ge­ne ad. Og lad os hol­de øje med, hvad lem­m­in­ge­ef­fek­ten på de so­ci­a­le me­di­er kan med­fø­re. I den­ne sag er vi helt ude af pro­por­tio­ner. Nog­le ha­ev­der end­da, at vi og­så vil ta­ge guld­ta­en­der­ne fra folk!

Selv­føl­ge­lig skal vi ik­ke ta­ge vi­el­ses­rin­ge,

Na­ser Kha­der, halska­e­der, arm­båndsu­re el­ler mo­bil­te­le­fo­ner fra folk på flugt. Men an­kom­mer man til Dan­mark med be­ty­de­li­ge va­er­di­er, er det kun ri­me­ligt, at man be­ta­ler til sit op­hold her i asyl­fa­sen – alt­så pe­ri­o­den før man får op­hold­stil­la­del­se. Li­ge­som dan­ske­re på kon­tant­hja­elp gør det. JEG HAR NU bedt in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren om at pra­e­ci­se­re re­ge­rin­gens lov­for­slag, så der ik­ke kan va­e­re tvivl om for­tolk­nin­gen.

Vi vil ik­ke ta­ge rin­ge, ure og halska­e­der fra folk. Det skal frem­gå, at vi ik­ke skal ta­ge per­son­li­ge ting med af­fek­tions­va­er­di fra folk – uan­set hvor va­er­di­ful­de dis­se ting måt­te va­e­re. Pra­e­ci­se­rin­gen skal skri­ves ind i lov­for­sla­gets be­ma­er­k­nin­ger. Det er kun, hvis de har en for­mue med sig – alt­så pen­ge, guld el­ler di­a­man­ter i kuf­fer­ten, at de skal bru­ges først, før vi bru­ger skat­te­bor­ger­nes pen­ge. En så­dan pra­e­ci­se­ring vil og­så stop­pe den pin­li­ge dis­kus­sion om vi­el­ses­rin­ge, ure og guld­ta­en­der i Dan­mark – og i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.