JO­A­CHIMS FØR­STE K

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Cath, der ud­ma­er­ket for­står, hvad prin­sen faldt for – hun tal­te selv fle­re gan­ge med Iben Det­lefs:

»Hun var en ual­min­de­lig char­me­ren­de og sød pi­ge,« si­ger den tid­li­ge­re hof­repor­ter, der me­ner, at Iben Det­lefs hav­de det, der skul­le til for at bli­ve prin­ses­se.

»Hun var po­pu­la­er, for­di hun op­før­te sig ef­ter den roy­a­le bog. Hun for­stod sin rol­le og sag­de al­drig no­get, som ik­ke var okay i royalt re­gi. Der er ting, man gør, og ting, man ik­ke gør. Man plaprer ik­ke til avi­ser­ne, med min­dre det er clea­ret med hof­fet. Og så kun­ne hun sin Em­ma Gad.«

Men i ste­det for et royalt liv ven­te­de der Iben Det­lefs en hård og ube­ha­ge­lig over­ra­skel­se. Pi­gen fra Vold­by Iben Det­lefs vok­se­de op i Vold­by, en lil­le jysk fla­ek­ke 23 km vest for Aar­hus. Her bo­e­de fa­mi­li­en oven på et for­sam­lings­hus, som mo­de­ren for­pag­te­de, har Iben Det­lefs for­talt til Ek­stra Bla­det. Hen­des fora­el­dre blev skilt, da hun var om­kring 13 år.

Men en end­nu vig­ti­ge­re be­gi­ven­hed for­me­de Iben Det­lefs som ung – mo­de­ren blev ramt af lym­fe­kra­eft. Ke­mo­te­ra­pi­en sva­ek­ke­de hen­de, og de måt­te op­gi­ve for­sam­lings­hu­set og flyt­te til en lej­lig­hed li­ge uden for Aar­hus, for­tal­te Det­lefs til avi­sen.

Her var Iben Det­lefs ale­ne med sin lil­le­bror og mor, og selv om de kon­cen­tre­re­de sig om at hol­de gla­e­den op­pe med hyg­ge og spil, lå det nu i kor­te­ne, at hun måt­te ta­ge an­svar for lil­le­broren Bri­an.

»På et tids­punkt var det li­ge­som mig, der be­stem­te, og det sid­der sta­dig i mig,« sag­de Iben Det­lefs til Ek­stra Bla­det.

Som ung tog hun til Pa­ris for at bli­ve mo­del. Men ef­ter to år vend­te hun hjem for at ud­dan­ne sig, mens mo­delkar­ri­e­ren fort­sat­te i Dan­mark.

Så mød­te hun Jo­a­chim. Slog op fra Hong­kong I 1993 måt­te Iben Det­lefs – der på det tids­punkt var 27 år – va­e­re vant til ryg­ter­ne om en snar­lig for­lovel­se med den tre år yn­gre prins. Nu hav­de de set hin­an­den i fem år.

Men i de­cem­ber må­ned kom chok­ket. Prins Jo­a­chim slog op med hen­de fra Hong­kong, hvor han som an­sat hos A.P. Møl­ler Ma­ersk Grup­pen var ud­sta­tio­ne­ret.

Mel­din­gen kom na­er­mest som en bom­be, for­tal­te ven­ner af Iben Det­lefs den­gang til BT.

»Selv­føl­ge­lig var hun ked af det li­ge ef­ter, de gik fra hin­an­den,« si­ger Bo­dil Cath, der da­ek­ke­de hi­sto­ri­en.

Blot to år se­ne­re blev Jo­a­chim for­lo­vet med Ale­xan­dra. Iben Det­lefs’ liv gik vi­de­re – se­ne­re gif­te­de hun sig med Tho­mas Kadzi­o­la og tog nav­net Iben Kadzi­o­la. Hun var po­pu­la­er, for­di hun op­før­te sig ef­ter den roy­a­le bog. Hun for­stod sin rol­le og sag­de al­drig no­get, som ik­ke var okay i royalt re­gi. Der er ting, man gør, og ting, man ik­ke gør... Og så kun­ne hun sin Em­ma Gad Prins Jo­a­chims ung­dom­ska­e­re­ste, Iben Kadzi­o­la (tid­li­ge­re Iben Det­lefs, red.) er død ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom. Men hen­des død kun­ne va­e­re und­gå­et, si­ger hen­des en­ke­mand. Det be­gynd­te med tra­et­hed og ondt i ryg­gen. Iben Kadzi­o­la gik til la­e­gen. Kun­ne det va­e­re kra­eft? Nej, men­te la­e­gen, det skal ba­re tra­e­nes va­ek. Man­dag dø­de hun af kra­eft i en al­der af 48 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.