FAKTA

BT - - NYHEDER -

Tal fra den nor­di­ske kra­eft­sta­ti­stik­da­ta­ba­se Nordcan vi­ste i 2014, at fa­er­re dan­ske pa­tien­ter med tarm­kra­eft er i li­ve et år ef­ter, at syg­dom­men er op­da­get end i de an­dre nor­di­ske lan­de. Det sam­me bil­le­de teg­ner en un­der­sø­gel­se af 300.000 tarm­kra­eft­pa­tien­ter i Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge, Au­stra­li­en og Ca­na­da, som blev of­fent­lig­gjort i tids­skrif­tet Ac­ta On­co­lo­gi­ca i 2013. 31 pct. af de dan­ske pa­tien­ter med tyktarm­s­kra­eft blev di­ag­no­sti­ce­ret i frem­skre­dent syg­doms­sta­die mod 17-26 pct. i an­dre sam­men­lig­ne­li­ge lan­de.

For at ned­brin­ge dø­de­lig­he­den hos pa­tien­ter med tarm­kra­eft, bli­ver der nu gi­vet et til­bud om scre­e­ning af al­le dan­ske­re i al­ders­grup­pen 5074. Men det vil­le ik­ke ha­ve red­det Iben Kadzi­o­la, da hun al­drig nå­e­de at bli­ve så gam­mel.

Om de dan­ske prak­ti­se­ren­de la­e­ger ge­ne­relt er for dår­li­ge til at op­da­ge kra­eft, er sva­ert at si­ge. Det me­ner over­la­e­ge hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Iben Hol­ten: Et stort an­svar »Der er 4.000 prak­ti­se­ren­de la­e­ger i Dan­mark, nog­le er hur­ti­ge til at sen­de folk til un­der­sø­gel­se, an­dre er me­re af­ven­ten­de. I den her si­tu­a­tion er det over­or­dent­ligt trist, at pa­tien­ten ik­ke kan red­des, når hun nu selv går til la­e­gen med mi­stan­ke om kra­eft. I takt med at vi bli­ver ae­l­dre og ae­l­dre, vil der op­stå fle­re til­fa­el­de af kra­eft. Det bli­ver et stort pro­blem i frem­ti­den, og der står de prak­ti­se­ren­de la­e­ger med et stort an­svar som dem, der sen­der pa­tien­ter­ne vi­de­re til un­der­sø­gel­se. Der­for er det vig­tigt, at la­e­ger­ne er or­dent­ligt ud­dan­ne­de til at op­da­ge kra­eft i ti­de,« si­ger Iben Hol­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.