Få me­re ud af din pen­sion

BT - - NYHEDER -

Start med at tjek­ke, hvad du be­ta­ler i år­li­ge om­kost­nin­ger hos dit nu­va­e­ren­de sel­skab. Det kan du se i den år­li­ge pen­sions­over­sigt, som du ty­pisk mod­ta­ger i din e-boks el­ler med po­sten i lø­bet af for­å­ret. El­lers kan du spør­ge din bank- el­ler pen­sions­rå­d­gi­ver. Pri­va­te pen­sions­ord­nin­ger kan flyt­tes, så­fremt sel­ska­bet øn­sker dig som kun­de. Det mod­ta­gen­de sel­skab hja­el­per dig som re­gel med at ud­fyl­de de nød­ven­di­ge blan­ket­ter. Va­er op­ma­er­k­som på, at det af­gi­ven­de pen­sions­sel­skab som re­gel ta­ger et ge­byr for at gø­re kon­to­en op. Sørg og­så for, at du får den for­sik­rings­da­ek­ning, du har be­hov for, med over i det nye sel­skab. Du kan i nog­le til­fa­el­de bli­ve bedt om at ind­gi­ve nye hel­breds­op­lys­nin­ger. Spørg det af­gi­ven­de sel­skab, om du mi­ster for­de­le ved at flyt­te, som du ik­ke nød­ven­dig­vis kan op­nå i det nye sel­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.