JULEMUSIKANT

BT - - NYHEDER -

Lars Lyd­holm, 47 år, spil­ler so­lokor­net i Frel­sens Ha­ers mu­sik­kor­ps. Be­gynd­te som 6-7-årig. Spil­ler na­e­sten hver dag i de­cem­ber må­ned. »Min de­cem­ber er an­der­le­des i for­hold til re­sten af året. Det er jo dér, ju­le­hja­el­pen er i fo­kus - og det gør de­cem­ber til en spe­ci­el må­ned. Desva­er­re er der sti­gen­de fat­tig­dom i Dan­mark, men ved ju­le­tid vil vi ger­ne sør­ge for, at in­gen skal stå uden for fa­el­les­skab. Så vi spil­ler mu­sik for at sam­le pen­ge ind. Det er koldt, men hyg­ge­ligt. Kul­den glem­mer man, når man ser gla­e­den hos bør­ne­ne, og det er hyg­ge­ligt at se folk syn­ge med på vo­res san­ge. Det er selv­føl­ge­lig og­så hårdt at skul­le frem og til­ba­ge og spil­le man­ge timer. Vi står og spil­ler i en ti­mes tid ad gan­gen, det bli­ver man tra­et i la­e­ber­ne og stiv i ryg­gen af. Men det er det he­le va­erd.«

Foto: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.