Bla­ck Fri­day en suc­ces

BT - - NYHEDER -

HAN­DEL Ik­ke over­ra­sken­de var der frem­gang i de­tail­hand­len i novem­ber, hvor Bla­ck Fri­day var med til at sa­et­te sving i kas­se­ap­pa­ra­ter­ne. Iføl­ge tal fra Danmarks Sta­ti­stik var om­sa­et­nin­gen i novem­ber 0,2 pro­cent hø­je­re end må­ne­den før, når man kor­ri­ge­rer for sa­e­son.

Der­med nå­e­de de­tail­hand­len sit hø­je­ste ni­veau si­den april 2011.

Kig­ger man på, hvil­ke va­re­grup­per, der sa­er­ligt er gå­et fremad, er det be­kla­ed­ning og for­brugs­va­rer som elek­tro­nik, hvil­ket in­di­ke­rer, at man­ge nok har be­nyt­tet Bla­ck Fri­day til at kø­be ju­le­ga­ver­ne i god tid med en god ra­bat. Ne­ga­tiv af­smit­ning? Spørgs­må­let er så, om det vil smit­te ne­ga­tivt af på bu­tik­ker­nes om­sa­et­ning i de­cem­ber.

»Det kan be­ty­de, at de­tailsal­get i de­cem­ber vil kun­ne skuf­fe lidt, når det of­fent­lig­gø­res, for­di en stør­re del af ju­le­hand­len nu fo­re­ta­ges på bag­grund af novem­ber­til­bud­de­ne,« vur­de­rer Hel­ge Pe­der­sen, der er che­fø­ko­nom i Nor­dea.

Jens Hjars­bech, der er øko­nom i Dansk Er­hverv, ta­ger sam­me for­be­hold.

»Når det så er sagt, har de fo­re­lø­bi­ge in­di­ka­tio­ner på årets ju­le­han­del vist, at for­bru­get i de­cem­ber kom­mer til at lig­ge højt, og de­tai­lomsa­et­nin­gen er ste­get støt de se­ne­ste to år. Vi ser der­for po­si­tivt på pri­vat­for­bru­get i år og na­e­ste år. Da pri­vat­for­bru­get ud­gør halv­de­len af BNP, er det vig­tigt for at få vo­res sva­ge op­sving hø­je­re op i gear,« si­ger Jens Hjars­bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.