Ap­ple og Eri­cs­son i mil­li­ard­af­ta­le

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske elek­tro­nik­ka­em­pe Eri­cs­son har ind­gå­et en af­ta­le med Ap­ple om ame­ri­ka­ner­nes brug af Eri­cs­son­tek­no­lo­gi i smartp­ho­nes og tab­lets.

Det op­ly­ser Eri­cs­son på sin hjem­mesi­de.

»Eri­cs­son og Ap­ple er ble­vet eni­ge om en glo­bal pa­ten­taf­ta­le mel­lem de to sel­ska­ber,« skri­ver det sven­ske sel­skab.

»Som led i en sy­vårig af­ta­le vil Ap­ple ud­be­ta­le en før­ste be­ta­ling til Eri­cs­son og ef­ter­føl­gen­de be­ta­le lø­ben­de roy­al­ties. De me­re spe­ci­fik­ke de­tal­jer i af­ta­len er for­tro­li­ge,« ly­der det vi­de­re.

Pa­ten­taf­ta­len sa­et­ter punk­tum for en knap et år lang strid mel­lem gi­gan­ter­ne, skri­ver avi­sen The Wall Stre­et Jour­nal. En tid­li­ge­re af­ta­le om glo­ba­le li­cen­ser mel­lem sel­ska­ber­ne blev ind­gå­et i 2007, men ud­løb i ja­nu­ar 2015.

Først nu har for­hand­lin­ger­ne ba­net vej for en ny juri­disk ord­ning.

»Vi er til­fred­se med den nye af­ta­le med Ap­ple, der gør det mu­ligt for beg­ge sel­ska­ber fort­sat at fo­ku­se­re på at ud­vik­le ny tek­no­lo­gi til det glo­ba­le mar­ked og åb­ner mu­lig­he­den for me­re sam­ar­bej­de i frem­ti­den, »si­ger Ka­sim Al­fa­la­hi, Eri­cs­sons di­rek­tør for im­ma­te­ri­el­le ret­tig­he­der, i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.