Ju­le­tid er fa­mi­lie­tid

BT - - NYHEDER -

JU­LE­HYG­GE Ju­len er som be­kendt hjer­ter­nes fest, og der­for er der lagt op til mas­ser af hyg­ge­stun­der rundt om hos Fa­mi­li­en Dan­mark i dis­se da­ge. Det ga­el­der og­så for fod­bold­spil­le­ren Ni­ck­las Bendt­ner og ba­ro­nes­sen Ca­ro­li­ne Fle­m­ing, der er fora­el­dre til dren­gen Ni­cho­las, der net­op er fyldt fem år.

I som­mer kom det el­lers frem, at Bendt­ner ik­ke hav­de set sin søn i ot­te måneder, og det be­kra­ef­te­de ba­ro­nes­sen til uge­bla­det Her & Nu gen­nem sin ma­na­ger Jes­per Thom­sen.

Men så ske­te der en po­si­tiv ud­vik­ling i re­la­tio­nen, og kort tid ef­ter vi­ste den 27-åri­ge Wol­fsburg-an­gri­ber stolt et bil­le­de frem af sig selv og søn­ni­ke på grønsva­e­ren - og i sep­tem­ber var fod­bold­spil­le­ren end­da in­vi­te­ret til fest på slot­tet, da ba­ro­nes­sen fyld­te 40.

Nu er det tid­li­ge­re jet­set­par end­nu en gang gen­for­e­net, og det ske­te un­der en hyg­ge­lig fa­mi­lie­tur til Ti­vo­li, vi­ser Ca­ro­li­ne Fle­m­ing på In­s­ta­gram.

Med en jub­len­de Ni­cho­las imel­lem sig står ba­ro­nes­sen og Bendt­ner og stors­mi­ler til fo­to­gra­fen.

»Ju­le­tid er fa­mi­lie­tid - for­en og stå sam­men i ka­er­lig­hed og for ka­er­lig­hed, ly­der ba­ro­nes­sens bud­skab til bil­le­det.

Bendt­ner og Fle­m­ing dan­ne­de kortva­rigt par i 2010 og hav­de iføl­ge ba­ro­nes­sens eg­ne ord til mo­de­ma­ga­si­net Cover ’en vi­dun­der­lig love af­fair’, men par­ret gik fra hin­an­den blot få måneder ef­ter føds­len af Ni­cho­las, og si­den har fod­bold­bis­sen va­e­ret ka­e­re­ste med sku­e­spil­le­rin­den Julie Zan­gen­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.