Dan­sen blev hen­des liv

BT - - NAVNE -

hun ba­re enormt vel­lidt. Al­le el­sker So­rel­la.«

Den gla­e­de ved dan­sen, der altid har va­e­ret helt grund­la­eg­gen­de i So­rel­la Eng­lunds liv, for­sø­ger hun nu og­så at gi­ve vi­de­re til børn og un­ge, der til dag­lig le­ver med et han­di­cap el­ler en kro­nisk syg­dom. Sam­men med kol­le­ga­en Char­lot­te Kha­der har hun grund­lagt pro­jek­tet Bel­la Spe­ran­za, der gen­nem mu­sik, dans, leg og be­va­e­gel­se skal ’ska­be et uni­vers, hvor al­le kan fly­ve frit, uan­set hvil­ke for­hin­drin­ger de el­lers har op­le­vet’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.