Far­vel til fars sky

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvad ta­en­ker du, når du hø­rer nav­net Sch­mei­chel? Du ta­en­ker må­ske på den dér vil­de redning på Jür­gen Kl­in­s­manns af­slut­ning i EM-fi­na­len 1992, må­ske er det Man­che­ster Uni­ted, der fal­der dig na­er­mest. Må­ske er det en sej­rs-salt­o­mor­ta­le i den hi­sto­ri­ske Cham­pions Le­ague-fi­na­le i 1999. Du ta­en­ker først Pe­ter Sch­mei­chel. Og så ta­en­ker du Kas­per Sch­mei­chel. Men det gør du må­ske ik­ke så me­get la­en­ge­re. Jo, det dan­ske fod­bold­lands­hold har en Sch­mei­chel. Og ja, fø­rer­hol­det i Pre­mi­er Le­ague har en Sch­mei­chel.

Men nu hed­der han Kas­per. Og den­ne Sch­mei­chel har mas­ser af suc­ces med over­ra­skel­sen Lei­ce­ster, der har gang i en even­tyr­lig sa­e­son. For et år si­den lå klub­ben til nedryk­ning. Et år se­ne­re fø­rer Lei­ce­ster Pre­mi­er Le­ague for­an Man­che­ster Uni­ted, Man­che­ster Ci­ty, Ar­se­nal, Chel­sea og re­sten af sla­en­get.

For Kas­per Sch­mei­chel har kla­tre­tu­ren op af fod­bol­dens rangsti­ge va­e­ret lang og hård. Spe­ci­elt når man er søn af en af ver­dens bed­ste må­l­ma­end. Det for­tal­te han tid­li­ge­re på må­ne­den i et stort in­ter­view med en­gel­ske Daily Mail.

Han er tra­et af sam­men­lig­nin­gen med sin far.

»Jeg har altid ba­re la­det det pas­se­re og la­det det pas­se­re og la­det det pas­se­re. Men nu er jeg nå­et til et punkt i mit liv, hvor jeg er 29 år. Jeg er selv en far, og jeg vil ik­ke la­de det pas­se­re me­re,« sag­de Kas­per Sch­mei­chel, der gav et ek­sem­pel på, at det ik­ke kun er ham, der er tra­et af snak­ken.

»Min far ha­der det og­så, han er nå­des­løs. En fyr kom over til os, gav ham hån­den og sag­de: ’Du er en le­gen­de, din søn gør det og­så godt, men han bli­ver al­drig li­ge så god som dig’. Min far kig­ge­de på ham og sag­de: ’Ba­re smut. Du er kom­met her­over og for­na­er­mer min søn, og så tror du, at du kan slip­pe af sted med det?’.« Omvej­en i de la­ve­re di­vi­sio­ner Sam­men­lig­nin­gen er duk­ket op igen på grund af Kas­per Sch­mei­chels øje­blik­ke­li­ge suc­ces i Lei­ce­ster. Men net­op suc­ce­sen er ik­ke kom­met på grund af far Pe­ter. Det har va­e­ret hårdt ar­bej­de he­le vej­en igen­nem i den en­gel­ske fod­boldsko­le. På egen hånd.

Kas­per Sch­mei­chel har la­en­ge ven­tet på sit Pre­mi­er Le­ague-gen­nem­brud. De­bu­ten kom gan­ske vist al­le­re­de i 2007 for Man­che­ster Ci­ty, men Sch­mei­chel har va­e­ret nødsa­get til at ta­ge en lang om­vej til­ba­ge. Gen­nem fle­re ud­lej­nin­ger til de la­ve­re di­vi­sio­ner i det en­gel­ske liga­sy­stem har han ta­get ét lil­le skridt af gan­gen for i sid­ste en­de igen at stå i den bed­ste ra­ek­ke, Pre­mi­er Le­ague. Den­ne gang for Lei­ce­ster. Og den­ne gang med mas­siv suc­ces.

I 2006 var Sch­mei­chel i en al­der af 19 år ud­le­jet fra Man­che­ster Ci­ty i den bed­ste ra­ek­ke til Dar­ling­ton i den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke, Le­ague Two.

Den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler David Hod­g­son var tra­e­ner for klub­ben den­gang. Han så sto­re ting i Sch­mei­chel.

»Jeg er ik­ke over­ra­sket over suc­ce­sen. Det er jeg fak­tisk ik­ke. Men jeg vid­ste ik­ke, hvor højt et ni­veau han kun­ne nå. Var han en bed­re må­l­mand ef­ter pe­ri­o­den hos os? Mu­lig­vis. Men når jeg vur­de­rer må­l­mand, kig­ger jeg på de­res ev­ner. Og han hav­de dem al­le. Var han ar­ro­gant og tro­e­de på sig selv? Sva­ret er ja, men det var ik­ke på en dår­lig må­de. Han hav­de en unik tro på eg­ne ev­ner. Og jeg for­nem­me­de ik­ke, han føl­te sig fan­get i sin fars skyg­ge,« si­ger Hod­g­son til BT.

Mads Frederiksen er agent for bå­de Kas­per og Pe­ter Sch­mei­chel. Han forta­el­ler, at far og søn fra et tid­ligt sta­die har va­e­ret af­kla­ret med, hvor­dan linjer­ne er truk­ket op.

»Jeg tror, det helt klart fyl­der me­re hos me­di­er­ne og fans, end det gør hos Kas­per selv. Pe­ter har jo altid va­e­ret hans far, og de har af­talt fra star­ten af, at det net­op er, hvad han er. Far. Hvis Kas­per vil ha­ve nog­le råd, går han til Pe­ter. Men el­lers blan­der Pe­ter sig ik­ke i, hvad Kas­per gør. Kas­per har sin egen må­l­mand­stra­e­ner og sty­rer det selv. Pe­ter bak­ker ham selv­føl­ge­lig op som far og står til rå­dig­hed, hvis han kan hja­el­pe med no­get,« si­ger han til BT. ’Dår­lig til at kon­cen­tre­re sig’ Han kom en fre­dag og spil­le­de al­le­re­de kamp da­gen ef­ter, hu­sker den tid­li­ge­re Dar­ling­ton-tra­e­ner David Hod­g­son om Kas­per Sch­mei­chel. ’En her­lig kna­egt’. ’Fan­ta­stisk per­son’. ’Me­get, me­get po­pu­la­er i om­kla­ed­nings­rum­met’, un­der­stre­ger han gang på gang.

Og så var ta­len­tet end­da uomt­vi­ste­ligt. Men der var ét om­rå­de, hvor Sch­mei­chel skul­le bli­ve bed­re. Hod­g­son fandt løs­nin­gen, som han gav vi­de­re til Sch­mei­chels klub og agent, forta­el­ler han.

»Da le­je­må­let var på plads, snak­ke­de jeg med én fra Man­che­ster Ci­tys stab. ’Hør her’, sag­de de. ’Han er et stort ta­lent, han har glim­ren­de re­flek­ser li­ge­som sin far. Men han er virkelig dår­lig til at kon­cen­tre­re sig’.«

Hod­g­son vid­ste li­ge, hvad han skul­le gø­re.

»Før hans før­ste kamp for klub­ben be­gynd­te han sin op­varm­ning én ti­me før start­fløjtet, og jeg over­va­e­re­de he­le op­varm­nings­pro­gram­met. Og jeg ta­enk­te: Han ar­bej­der hår­de­re og la­ve­re fle­re red­nin­ger i sin op­varm­ning, end han no­gen­sin­de vil gø­re i sel­ve kam­pen. Sam­ti­digt drak han in­gen­ting. In­gen va­e­ske over­ho­ve­det! Jeg blev nødt til at kon­fron­te­re ham. ’Kas­per, du bli­ver nødt til at drik­ke no­get. Hvis du fort­sa­et­ter så­dan, så vil du al­le­re­de gå død ef­ter 60 mi­nut­ter, og så bli­ver du ukon­cen­tre­ret, for­di din krop ar­bej­der hår­de­re, end den skal’, sag­de jeg til ham. Han gjor­de, som jeg bad ham om. Jeg fik ham til at drik­ke en li­ter vand in­den kam­pen. Og han stod frem­ra­gen­de for os og holdt bu­ret rent fle­re gan­ge un­der sit op­hold.«

Far Pe­ter var på la­eg­ter­ne i Kas­pers før­ste kamp for Dar­ling­ton, min­des Hod­g­son. Selv ta­enk­te han al­drig over Kas­per Sch­mei­chels op­hav.

»Jeg for­nem­me­de det al­drig fra spil­ler­ne, og dem hav­de jeg et godt for­hold til. Der var in­gen, der no­gen­sin­de la­ve­de an­dre re­fe­ren­cer, end at han var en god spil­ler, der ar­bej­de­de sten­hårdt. Han har selv­føl­ge­lig sin fars må­l­mand­se­gen­ska­ber, men det var ik­ke et te­ma hos os. Jeg tror dog ger­ne, at nog­le af spil­ler­ne har la­vet lidt sjov med det.«

Agen­ten Mads Frederiksen får dag­ligt fle­re fo­re­spørgs­ler om bå­de far og søn. Og han kan godt ma­er­ke, at Kas­per Sch­mei­chel er ble­vet en po­pu­la­er herre.

»Jeg kan ma­er­ke det ret mas­sivt. Det kom­mer bå­de fra Dan­mark, Eng­land og ik­ke mindst fra an­dre lan­de. Og det er alt fra in­ter­view til kom­merci­el­le ting. Det er jo na­e­sten et HC An­der­sen-even­tyr om Lei­ce­ster, der var ved at ryk­ke ned og nu fø­rer liga­en. Det er en hi­sto­rie, som folk i he­le ver­den føl­ger med i og sy­nes er fan­ta­stisk,« si­ger han.

For Kas­per Sch­mei­chel er det ik­ke kun en fan­ta­stisk hi­sto­rie. Det er far­vel til fars skyg­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.