Nu skal Pep vi­se, hvad han kan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG SPIL­LER MED åb­ne kort her og in­drøm­mer, at jeg na­e­sten kan li­de alt ved Pep Gu­ar­di­o­la. Jeg kan blandt an­det li­de den­ne hi­sto­rie, som man kun­ne la­e­se i El Pais i 2009: Som 15-årig på et af Bar­ce­lo­nas ung­doms­hold blev Pep Gu­ar­di­o­la i en ung­doms­tu­re­ring kå­ret som tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler, men da han stod med po­ka­len, gra­ed han.

Ik­ke af gla­e­de, men af ae­r­g­rel­se over, at han i en af­gø­ren­de kamp – som Bar­ce­lo­na vandt – hav­de bra­endt et straf­fes­park. Det var det, han var op­slugt af. Der er et bil­le­de af den gra­e­den­de dreng i mo­de­rens scrap­bog. Jeg bil­der mig ind, at det er en god hi­sto­rie at hu­ske på, hvis man vil prø­ve at for­stå, hvad der dri­ver Gu­ar­di­o­la som tra­e­ner, og hvis man vil ha­ve ba­re en an­tyd­ning af for­stå­el­se for, hvad de spil­le­re, han har tra­e­net, me­ner, når nog­le af dem ta­ler om, at han er ’in­fi­ce­ret af fod­bold’. PEP GU­AR­DI­O­LA ER li­ge nu forta­el­lin­gen om en fod­bold­tra­e­ner, der na­e­sten ik­ke kan gø­re no­get galt. Han kom­mer ud af si­ne job i ret­te tid, han re­vo­lu­tio­ne­rer spil­let og gør si­ne fod­bold­hold na­e­sten umu­li­ge ik­ke at hol­de af.

Jeg får kun øje på an­tyd­nin­gen af en plet, og det er den­ne: Gu­ar­di­o­la har en for­tid som dopet fod­bold­spil­ler.

Han var en af fle­re spil­le­re i ita­li­ensk fod­bold, som i be­gyn­del­sen af 00er­ne plud­se­lig af­le­ve­re­de po­si­ti­ve do­ping­prø­ver med tegn på brug af det ana­bo­le ste­roid nan­dro­lon.

Gu­ar­di­o­la har altid be­na­eg­tet, at han tog do­ping, han fik og­så kun en kort ka­ran­ta­e­ne den­gang og er si­den ble­vet of­fi­ci­elt fri­kendt, og det er helt ri­me­ligt, at man la­der den hi­sto­rie stop­pe her. Fak­tu­elt er der ik­ke me­re at kom­me ef­ter.

Men for mig er der for man­ge an­tyd­nin­ger af, hvad der er fo­re­gå­et bå­de i spansk og ita­li­en­ske top­fod­bold til helt at slip­pe fo­re­stil­lin­ger­ne om, hvad ik­ke ba­re Gu­ar­di­o­la, men og­så man­ge an­dre top­spil­le­re i dis­se lan­de har set på de­res vej. Jeg min­der stil­fa­er­digt om do­ping­la­e­gen Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes’ in­diskre­te an­tyd­nin­ger af, at hans vi­den om do­ping i spansk sport ik­ke stop­pe­de ved cy­kel­ryt­te­re, men i den grad og­så in­vol­ve­re­de fod­bold­spil­le­re. PEP GU­AR­DI­O­LA ER for la­engst fri af hi­sto­ri­en og for la­engst til­gi­vet af den enor­me of­fent­lig­hed, der kig­ger på ham. I we­e­ken­den an­non­ce­re­de han, at han for­la­der FC Bay­ern Mün­chen, når den­ne sa­e­son er slut, og sydty­sker­ne hav­de med van­lig sans for at ha­ve or­den på sa­ger­ne Car­lo An­ce­lot­ti klar som af­lø­ser. Fint nok – ja, fak­tisk fly­ver jeg med ind i den over­va­el­den­de over­be­vis­ning om, at An­ce­lot­ti bli­ver en god af­lø­ser for Gu­ar­di­o­la i Bay­ern Mün­chen.

Men jeg er og­så me­get hur­tigt vi­de­re til det, der re­elt er det in­ter­es­san­te spørgs­mål: Hvad gør Gu­ar­di­o­la nu?

Nu står man­den, vi har la­ert at om­ta­le som ver­dens bed­ste fod­bold­tra­e­ner, må­ske end­da no­gen­sin­de, halv­le­dig på et jobmarked, hvor og­så hans gam­le ri­val fra spansk fod­bold, José Mourin­ho, flag­rer rundt i le­dig­hed ef­ter spar­ket i Chel­sea.

Og ryg­ter­ne vil groft sagt kun sen­de ham ét sted hen, nem­lig til den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague, hvor Chel­sea, Man­che­ster Ci­ty og Man­che­ster Uni­ted er de var­me nav­ne.

Selv­føl­ge­lig skal han til Pre­mi­er Le­ague. Vi tra­en­ger til at se Gu­ar­di­o­la i en tur­ne­ring, hvor me­re end et el­ler to hold kan vin­de tit­len. Og jeg sy­nes frem for alt, at vi tra­en­ger til at se ham i en klub, der ik­ke i ud­gangs­punk­tet er liga­ens bed­ste. Hvad kan han så? Jeg tror, han kan me­get, og han kan må­ske en­de­gyl­digt over­be­vi­se al­le om, at han er den bed­ste tra­e­ner no­gen­sin­de.

Jeg hå­ber, han skal til Uni­ted, for­di dér er så me­get at gø­re bed­re, men me­ner egent­lig, at han lo­gisk vil­le pas­se bedst ind i Ar­se­nal. Vi tra­en­ger til at se Gu­ar­di­o­la i en tur­ne­ring, hvor me­re end et el­ler to hold kan vin­de tit­len

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.