Rden

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hi­sto­ri­en om Pep Gu­ar­di­o­las tra­e­n­er­kar­ri­e­re er al­ment kendt. I hvert fald åre­ne som boss for to af de mest do­mi­ne­ren­de hold i ver­den, Bar­ce­lo­na og Bay­ern Mün­chen. Men Gu­ar­di­o­la be­gynd­te som tra­e­ner for Bar­ce­lo­na B – sko­len, man skul­le gå på, in­den man var klar til at bli­ve tra­e­ner for første­hol­det, og i 2007/08 var det Gu­ar­di­o­la, der ryk­ke­de op i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke med hans af­lø­ser i Bar­ce­lo­na, Ti­to Vila­nova (tv.), som as­si­stent.

25 sej­re i 38 tur­ne­rings­kam­pe blev det til, og i play­off-se­mi- og fi­na­ler­ne hav­de Ser­gio Busquets, Pedro og de an­dre Barca B-spil­le­re hel­ler in­gen pro­ble­mer med at vin­de sam­let 6-0 og 3-0. Gu­ar­di­o­las suc­ces på det la­en­ge un­der­pra­este­ren­de re­ser­ve-hold skyl­des ik­ke mindst den stra­te­gi, han ind­før­te. Sam­men med Vila­nova vur­de­re­de han, at der mang­le­de ru­ti­ne­re­de spil­le­re på hol­det, som de un­ge kun­ne la­e­ne sig op ad. Pep Gu­ar­di­o­la er en in­spira­tion for man­ge tra­e­ne­re nu, men når han har skul­let fin­de si­ne idéer, har Gu­ar­di­o­la selv la­det sig pra­e­ge af et par af si­ne tid­li­ge­re tra­e­ne­re. I slut­nin­gen af sin ak­ti­ve kar­ri­e­re tog Gu­ar­di­o­la i 2005 til Me­xi­co for at spil­le for Dora­dos. Det blev kun til 10 kam­pe, men det var nok til at la­de sig in­spi­re­re af tra­e­ne­ren ’Ju­an­ma’ Lil­lo (tv.).

Gu­ar­di­o­la spil­le­de ik­ke altid på ba­nen, men i ste­det for at sen­de ham på tri­bu­nen, når han ik­ke var god nok, valg­te Lil­lo, der se­ne­re mød­te sin pro­tegé som tra­e­ner for Almeria, at ta­ge Gu­ar­di­o­la med på ba­en­ken. Som en form for as­si­stent­tra­e­ner gav Gu­ar­di­o­la des­si­ner. Men det var ik­ke kun Lil­lo, der ram­te Gu­ar­di­o­la. Og­så ar­gen­tin­ske Mar­ce­lo Bi­el­sa, der har in­spi­re­ret et hav af tra­e­ne­re, er na­tur­lig­vis på ju­le­kort med Gu­ar­di­o­la. Selv om Gu­ar­di­o­la var ny i tra­e­ner­fa­get, da han over­tog Bar­ce­lo­nas bed­ste hold, gik han di­rek­te ind og aen­dre­de ra­di­kalt på fle­re ting for trup­pen. Spil­ler­ne skul­le snak­ke ca­ta­lansk el­ler ca­sti­li­ansk, når de var sam­men, og der blev la­vet bord­plan, så man ik­ke altid sad med de sam­me.

Men der var og­så me­re fri­hed. Plud­se­lig skul­le spil­ler­ne ik­ke la­en­ge­re bo på ho­tel da­gen før en kamp.

»Folk bru­ger ik­ke da­gen før, de skal på ar­bej­de, luk­ket in­de på et ho­tel. Hvis de ik­ke slap­per af, pas­ser de ik­ke på sig selv, og det be­ty­der, at de spil­ler dår­li­ge­re og mi­ster de­res job,« sag­de Gu­ar­di­o­la i bo­gen ’Pep Gu­ar­di­o­la: Ano­t­her Way of Win­ning’. Der er ild i øj­ne­ne på Gu­ar­di­o­la, når han står på si­de­linj­en, og de­di­ka­tio­nen til tra­e­n­er­hver­vet er der fle­re go­de ek­semp­ler på. Som da Gu­ar­di­o­la un­der sit sab­batår be­slut­te­de sig for at bli­ve tra­e­ner i Bay­ern Mün­chen. Straks ef­ter hy­re­de han en tys­kla­e­rer, og hans bror, Pe­re, har for­talt, at Gu­ar­di­o­la øve­de sig i fi­re timer hver dag for at la­e­re tysk.

Og­så Lio­nel Messi har ma­er­ket Gu­ar­di­o­las evi­ge higen ef­ter at bli­ve bed­re. I maj 2009 rin­ge­de Gu­ar­di­o­la til Messi sent om af­te­nen og bad ham kom­me for­bi sit hus. Det gjor­de Messi, og så sat­te Gu­ar­di­o­la en vi­deo på for at vi­se ham no­get. Tra­e­ne­ren hav­de set mu­lig­he­der for Messi på den cen­tra­le del af ba­nen, og de mu­lig­he­der skul­le Messi iføl­ge ’Pep Con­fi­den­ti­al’ og­så se . Li­ge med det sam­me. Pep Gu­ar­di­o­la er ik­ke som så man­ge an­dre tra­e­ne­re. Han var ik­ke ban­ge for at bli­ve ’glemt’, da han ef­ter si­ne fi­re år i Bar­ce­lo­na hav­de brug for et sab­batår. Han vil­le helt ud af ram­pe­ly­set, og det kun­ne han – na­e­sten – kom­me i New York, hvor­til han flyt­te­de he­le fa­mi­li­en, ko­nen Cri­sti­na og bør­ne­ne Ma­ria, Màri­us og Va­len­ti­na.

Sam­men slog de sig ned midt på Man­hat­tan – na­er­mest klods op ad Cen­tral Park. Na­tur­lig­vis, fri­stes man til at si­ge. Det ko­ste­de fa­mi­li­en 210.000 kro­ner om må­ne­den at bo i den fi­re­va­e­rel­ses-lej­lig­hed, hvor­fra han tog sig den tid til fa­mi­li­en, som en tra­e­n­er­kar­ri­e­re ik­ke lev­ner me­get af. Og så blev der og­så plads til at be­sø­ge stor­by­ens man­ge kunst­gal­le­ri­er, som Gu­ar­di­o­la går me­get op i. El­ler – som her på bil­le­det – at over­va­e­re Ry­der Cup-tur­ne­rin­gen på ame­ri­kansk grund i 2012. Det er ret vildt at ta­en­ke på, at Gu­ar­di­o­la har for­må­et at vin­de 74,3 pro­cent af si­ne kam­pe som tra­e­ner. Men midt i den enor­me suc­ces har der og­så va­e­ret et par ned­t­u­re. Og han er ik­ke selv i tvivl om, hvil­ken der var den største: 0-4-ne­der­la­get til Re­al Madrid i Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­len med Bay­ern Mün­chen. Et far­vel til tur­ne­rin­gen med sam­let 0-5.

»Jeg tog fejl, mand. Jeg tog helt fejl. Det er en monu­men­tal bom­mert. Et to­talt rod. Den største bom­mert i min tra­e­n­er­kar­ri­e­re,« sag­de Gu­ar­di­o­la iføl­ge bo­gen ’Pep Con­fi­den­ti­al’ om sin of­fen­si­ve tak­tik i den kamp.

Som Bay­ern-tra­e­ner er det og­så ble­vet til et 0-3-ne­der­lag til ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Dort­mund på hjem­me­ba­ne, et 0-3-ne­der­lag til Bar­ce­lo­na og et 1-4-ne­der­lag til Wol­fsburg blandt an­det. Pep Gu­ar­di­o­la er en mand, der har en sta­erk idé om, hvem der bedst mu­ligt kan hja­el­pe ham. Isa­er uden for ba­nen har han folk, han sto­ler på. Der­for kan en kom­men­de klub nok godt for­be­re­de sig på, at der skal va­e­re plads til må­ske fi­re mand, hvis Gu­ar­di­o­la hol­der ved si­ne tro­fa­ste føl­ge­s­ven­de.

Ma­nel Esti­ar­te er en tid­li­ge­re vand­po­lo-le­gen­de, som er helt ta­et på Gu­ar­di­o­la og var med i bå­de Bar­ce­lo­na og Bay­ern. Do­me­nec Tor­rent er Gu­ar­di­o­las fa­ste as­si­stent, der isa­er bru­ger sin ar­bejds­tid på at ana­ly­se­re kam­pe og har va­e­ret med si­den Bar­ce­lo­na B-ti­den. Loren­zo Bu­e­na­ven­tu­ra er den fa­ste fy­si­ske tra­e­ner, og Car­les Plan­chart er den fa­ste scout.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.