At­le­tik-chef tra­ek­ker sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DOPINGSKANDALE Vi­ce­ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren i Det In­ter­na­tio­na­le At­le­tik­for­bund, IAAF, Ni­ck Davies, tra­ek­ker sig som føl­ge af do­pings­kan­da­len i Rusland. Bri­ten dra­ger kon­se­kven­sen af, at tv-sta­tio­nen BBC er kom­met i be­sid­del­se af en be­la­sten­de e-mail, der in­di­ke­rer, at Davies var klar over om­fat­ten­de do­pings­ny­de­ri blandt rus­si­ske at­le­ter. E-mai­len er af­sendt til den tid­li­ge­re IAAF-pra­esi­dent La­mi­ne Di­a­cks søn Pa­pa Mas­sa­ta Di­a­ck. Di­a­ck-fa­mi­li­en er af fransk po­li­ti mista­enkt for at af­pres­se rus­si­ske at­le­ter for pen­ge for at hol­de po­si­ti­ve do­ping­prø­ver hem­me­li­ge. Kend­te til rus­sisk do­ping i 2013 I e-mai­len til Pa­pa Mas­sa­ta Di­a­ck be­skri­ver Ni­ck Davies, at IAAF er be­kendt med do­ping i rus­sisk at­le­tik før VM i Moskva i 2013. Davies skri­ver, at man bør be­gra­en­se ska­de­virk­nin­ger­ne og først of­fent­lig­gø­re do­pings­a­ger­ne ef­ter VM.

Davies skri­ver vi­de­re, at IAAF skal for­be­re­de en rap­port, der for­kla­rer de man­ge do­pings­a­ger med, at der bli­ver te­stet ek­stra me­get i Rusland. Han af­vi­ser, at han har for­søgt at da­ek­ke over dope­de rus­si­ske at­le­ter. I af­tes trak han sig dog al­li­ge­vel fra sin post, så sa­gen kan bli­ve un­der­søgt til bunds.

»Jeg har be­slut­tet at tra­ek­ke mig fra min rol­le i IAAF, ind­til den eti­ske ko­mité har haft tid til at se sa­gen igen­nem og får truf­fet en be­slut­ning om, hvor­vidt jeg er skyl­dig i brud på IAAF’s eti­ske ko­deks,« si­ger Davies i en ud­ta­lel­se fra IAAF.

Do­pings­kan­da­len har be­ty­det, at Rusland er ble­vet sus­pen­de­ret af IAAF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.