Dan­sker ta­get med 1,6 ki­lo her­o­in

BT - - NYHEDER -

NARKOS­MUG­LING på, at man­den, som har til­stå­et, kom­mer en la­en­ge­re tur bag thailand­ske trem­mer. Og det bli­ver ik­ke sjovt. Det forta­el­ler jour­na­list ved Po­li­ti­ken Flem­m­ing Ytzen, som tid­li­ge­re har bo­et og sta­dig rej­ser me­get i Thailand. Ik­ke som i Dan­mark »Hvis han har til­stå­et og bli­ver dømt, så får han for­ment­lig liv­s­tids­straf. Og det bli­ver ual­min­de­lig hårdt for ham. Thailand­ske fa­engs­ler er ik­ke sjove ste­der,« forta­el­ler Flem­m­ing Ytzen, der til­ba­ge i 1990er­ne bo­e­de i Thailand og på et tids­punkt fun­ge­re­de som be­søgs­ven for en faengslet dan­sker i et thailand­sk fa­engsel.

»Det er ik­ke som fa­engsel i Dan­mark, hvor man har ene­cel­ler. I Thailand sid­der man sam­men i cel­ler med fle­re per­so­ner. Der er et hie­rar­ki i de cel­ler, og her vil han for­ment­lig va­e­re ne­derst, da han er ud­la­en­ding og ik­ke kan spro­get - og for­di narkos­mug­le­re ik­ke er po­pu­la­e­re,« si­ger Flem­m­ing Ytzen og ud­dy­ber:

»Han ri­si­ke­rer at få ta­ev, bli­ve chi­ka­ne­ret og mob­bet. Og for­di han for­ment­lig ik­ke kan spro­get, så kan han ik­ke for­sva­re sig ver­balt,« si­ger Flem­m­ing Ytzen.

Hvis det det skul­le ske, at den 46-åri­ge dan­ske mand bli­ver idømt en døds­straf, som det er mu­ligt in­den for straf­fe­e­ram­men for smug­ling af her­o­in, så er der trods alt lidt go­de nyhe­der fra Flem­m­ing Ytzen.

»Døds­straf bli­ver fak­tisk al­drig ud­ført mod ud­la­en­din­ge, som har få­et en narko­ti­ka­dom.

Men han skal nok sid­de i fa­engsel i Thailand i fem-seks­syv år, in­den han kan hå­be på en benåd­ning fra kon­gen. Og der­ef­ter kan han va­e­re hel­dig at bli­ve ud­le­ve­ret til Dan­mark, hvor han så skal hjem at sid­de i fa­engsel,« si­ger Flem­m­ing Ytzen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.