Vi hå­be­de til det sid­ste

BT - - NYHEDER -

ET STORT TAB Ven­ner og fa­mi­lie er kna­ek­ket af sorg. Iben Kadzi­o­la, som dan­sker­ne la­er­te at ken­de som prins Jo­a­chims man­ge­åri­ge ka­e­re­ste i be­gyn­del­sen af halv­fem­ser­ne, sov i man­dags ind på et ho­spi­ce i Band­holm på Lol­land ef­ter la­en­ge­re tids kra­eft­syg­dom. Hun blev 48 år.

»Vi hå­be­de til det sid­ste, at Iben vil­le vin­de kam­pen over kra­ef­ten. Det gjor­de hun ik­ke. Det er sør­ge­ligt,« si­ger Tim Vol­ler­s­lev. Han la­er­te Iben Kadzi­o­la at ken­de gen­nem sin lil­le­sø­ster Bir­git­te Vol­ler­s­lev, der var ung­doms­ve­nin­de med Iben Kadzi­o­la (den­gang Iben Det­lefs, red.) Ve­nin­der­ne var beg­ge med i prin­ser­nes eks­klu­si­ve in­der­kreds og har holdt kon­tak­ten ved li­ge. Et stort tab »Det er et stort tab for os al­le sam­men. Iben var et rig­tig dej­ligt men­ne­ske, som vi kom­mer til at sav­ne. Selv­føl­ge­lig er det hen­des dren­ge og hen­des mand, der kom­mer til at li­de mest un­der det her,« si­ger Tim Vol­ler­s­lev.

Det var Bir­git­te Vol­ler­s­lev – som i dag er bo­sid­den­de i Sin­ga­po­re – der i før­ste om­gang in­tro­du­ce­re­de Iben til prins Jo­a­chim. Det for­tal­te Iben Kadzi­o­la til Fe­mi­na sid­ste år. En stormen­de fo­rel­skel­se »Bir­git­te var in­vi­te­ret til fest på Ama­li­en­borg af Fre­de­rik (Kron­prin­sen, red.). De to kom sam­men en over­gang. Jeg tror, hun hav­de be­tin­get sig, at hun måt­te få en med, for­di al­le de an­dre ga­e­ster hav­de gå­et i gym­na­si­et sam­men, så det var en me­get luk­ket en­hed. Så hun spurg­te, om jeg vil­le med, og dér la­er­te jeg Fre­de­rik at ken­de – og så hil­ste jeg på Jo­a­chim,« sag­de Iben Kadzi­o­la til bla­det.

Ef­ter en stormen­de fo­rel­skel­se og fem go­de år end­te for­hol­det plud­se­ligt i 1993, mens prins Jo­a­chim var ud­sta­tio­ne­ret i Hong­kong. Se­ne­re la­e­ste Iben Kadzi­o­la på Sko­len for Bil­led­kunst i Kø­ben­havn og le­ve­de ind­til sin død et liv som kunst­ner og bil­led­kunst­la­e­rer på en lan­de­jen­dom i Ny­sted på Lol­land, hvor hun bo­e­de sam­men med ae­g­te­man­den og kunst­ne­ren Tho­mas Kadzi­o­la.

Men in­ter­es­sen for kunst fik hun al­le­re­de, da hun var ka­e­re­ste med prins Jo­a­chim. Fort­sat­te som ven­ner »Ef­ter jeg har la­ert Jo­a­chim at ken­de, er jeg be­gyndt at teg­ne,« sag­de Iben Kadzi­o­la i 1991 til Ek­stra Bla­det.

»Han er en god kri­ti­ker. Han har la­ert hjem­me­fra at be­døm­me teg­nin­ger. Han er me­get ae­r­lig. Jeg be­hø­ver ik­ke at for­kla­re ham, hvor­for jeg har gjort dit el­ler dat. Det for­står han ba­re. Jeg teg­ner mest i bly­ant el­ler kul, men nu tror jeg, jeg vil for­sø­ge at ma­le,« sag­de hun til avi­sen.

Ef­ter brud­det mel­lem prins Jo­a­chim og Iben Kadzi­o­la fort­sat­te de med at va­e­re go­de ven­ner, og Kadzi­o­la delt­og i fle­re roy­a­le be­gi­ven­he­der – og­så ef­ter Jo­a­chim blev gift med Ale­xan­dra. Prins Jo­a­chim har valgt ik­ke at kommentere Iben Kadzi­o­las død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.