Dansk avis­skan­da­le ram­mer Eng­land

BT - - NYHEDER -

Me­dia, Eg­mont og JP/Po­li­ti­kens Hus, der al­le har truk­ket ar­tik­ler til­ba­ge. Og nu får skan­da­len og­så en­gel­ske me­di­e­bos­ser til at løf­te øjen­bry­ne­ne, da Daily Mail-jour­na­li­ster ka­e­des sam­men med Mi­cha­el Qu­res­hi.

Nu forta­el­ler med­re­dak­tør Char­les Gar­si­de, at man på the Daily Mail ser med stor al­vor på sa­gen. Og der­for har man sat den juri­di­ske af­de­ling i gang.

»Vo­res jour­na­li­ster ken­der ik­ke den­ne per­son (Mi­cha­el Qu­res­hi, red.). Og de har, så vidt vi ved, in­tet haft med hans hi­sto­ri­er at gø­re,« si­ger han. Af­vi­ser sam­ar­bej­de Det er ik­ke kun i Eng­land, at jour­na­li­ster, som Mi­cha­el Qu­res­hi har på­stå­et at ha­ve haft sam­ar­bej­de med, ta­ger af­stand fra den dan­ske jour­na­list. Bl.a. har jour­na­li­sten Die­go Tor­res, som føl­ger Re­al Madrid for den span­ske avis El Pais, af­vist at ha­ve sam­ar­bej­det med Qu­res­hi om in­ter­view med fod­bold­stjer­ner som Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Ser­gio Ra­mos og Iker Ca­sil­las.

Die­go Tor­res har og­så af­vist, at han har la­det sig in­ter­viewe af Qu­res­hi til ar­tik­ler om spansk fod­bold - og han har af­vist at ha­ve skre­vet to klum­mer i BT til­ba­ge i 2007. Her blev han el­lers mar­keds­ført som avi­sens klum­meskri­bent op til en EM-kva­li­fi­ka­tions­kamp mel­lem Dan­mark og Spanien.

Da Qu­res­hi-skan­da­len, der har ført til, at BT, Ber­ling­s­ke, Ek­stra Bla­det og Go­al har truk­ket ar­tik­ler til­ba­ge, blev af­slø­ret, kom det frem, at han har gi­vet kil­der fal­ske nav­ne, men om han og­så har op­fun­det ali­a­ser, der le­der la­e­ser­ne hen til per­so­ner, som i vir­ke­lig­he­den ek­si­ste­rer, ved BT ik­ke.

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Qu­res­hi uden held.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.