’ ’

BT - - DEBAT -

løg­nen om, at ju­le­man­den er en rig­tig per­son, der kom­mer med ga­ver el­ler spi­ser den grød, der er ble­vet stil­let frem. Det kan gi­ve børn en dår­lig op­le­vel­se, når de fin­der ud af, at ju­le­man­den ik­ke ek­si­ste­rer – ek­sem­pel­vis for­di de bli­ver til grin for­an de­res kam­me­ra­ter. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at om­kring halv­de­len af al­le børn bli­ver skuf­fe­de, når de op­da­ger sand­he­den. En­kel­te fø­ler sig d eci­de ret bed­ra­get. Løg­nen ska­ber en risiko for mi­stil­lid mel­lem de voks­ne og bør­ne­ne. Når man ly­ver for børn, la­e­rer man dem og­så, at det er i or­den at ly­ve.

VI BØR DROP­PE

Om­kring halv­de­len det er lidt

ka­ri­ke­ret at kal­de det at ly­ve for sit af al­le børn

barn. Jeg vil hel­le­re kal­de det for at at man ik­ke må bli­ver skuf­fe­de, forta­el­le even­tyr. Det sti­mu­le­rer børns forta­el­le børn om ju­le­man­den. Det kan fan­ta­si, kre­a­ti­vi­tet og, når de bli­ver

når de op­da­ger man sag­tens gø­re, uden at ha­ve det lag, ae­l­dre, de­res kri­ti­ske sans. Fra om­kring

sand­he­den hvor man sny­der bar­net til at tro, at ju­le­man­den 10-år­sal­de­ren be­gyn­der de at ta­en­ke, at fin­des. Det bli­ver bør­ne­nes det er lidt ma­er­ke­ligt, at far altid går, når jul ik­ke nød­ven­dig­vis min­dre sjov af. Man be­hø­ver ju­le­man­den kom­mer. El­ler at de selv var med ude hel­ler ik­ke at tro, at Su­per­man er virkelig for at sy­nes, at kø­be ju­le­ga­ver­ne, han kom­mer med. Men børn at han er sjov. va­el­ger al­li­ge­vel of­test at spil­le med på le­gen, for­di det er hyg­ge­ligt og rart. Jeg tror al­drig, jeg har talt med et barn, der er ble­vet skuf­fet.

DET BE­TY­DER IK­KE,

ar­gu­men­te­re for, at hi­sto­ri­en om ju­le­man­den sti­mu­le­rer kri­tisk ta­enk­ning hos børn. Men det kan man gø­re li­ge så fint på an­dre må­der, der ik­ke in­vol­ve­rer oven­stå­en­de pro­ble­mer. Li­ge­le­des fin­des der mas­ser af må­der, hvor­på man kan sti­mu­le­re børns fan­ta­si uden at ly­ve. Børn fan­ta­se­rer om alt mu­ligt, de godt ved ik­ke ek­si­ste­rer – så­som dra­ger, trol­de og hek­se. Af oven­stå­en­de grun­de bør vi der­for drop­pe løg­nen om ju­le­man­den.

NOG­LE VIL SIK­KERT

ti børn på seks-syv år sam­men og får dem til at snak­ke om ju­le­man­den, er der man­ge, der har set ham. Det er et over­be­vi­sen­de ar­gu­ment i den al­der. Så det kan sag­tens va­e­re, at bar­net, der på­står, at ju­le­man­den ik­ke fin­des, ta­ber den dis­kus­sion. Det går op for dem hen ad vej­en. Men jeg sy­nes, man skal tra­ek­ke den så la­en­ge, man kan.

HVIS DU SA­ET­TER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.