FREDERIKSEN SØ­GER NY STRA­TEG

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Da Hel­le Thor­ning-Sch­midt i 2011 ud­na­evn­te sin stabs­chef til fi­nans­mi­ni­ster, ane­de in­gen i den bre­de of­fent­lig­hed, hvem Bjar­ne Cory­don var. Si­den blev det an­der­le­des. Strategen, kug­le­stø­be­ren i kulis­sen, blev i de føl­gen­de år en af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes mest be­tyd­nings­ful­de skik­kel­ser. Helt cen­tral i Thor­nings re­ge­ring. Kå­ret som Danmarks mest magt­ful­de per­son. Respek­te­ret, ud­ska­eldt, men al­drig li­ge­gyl­dig. OG NU ER han for­tid. Da Bjar­ne Cory­don tirs­dag med­del­te, at han for­la­der dansk po­li­tik til for­del for et job som glo­bal di­rek­tør for det ver­den­skend­te ma­na­ge­ment- og kon­su­lent­fir­ma McKin­sey, var det bå­de over­ra­sken­de og for­ven­tet. Over­ra­sken­de, for­di in­gen ryg­ter hav­de svir­ret på for­hånd. Og ven­tet, for­di Cory­dons nye rol­le som op­po­si­tions­po­li­ti­ker ik­ke vir­ke­de hold­bar. Mag­ten og ind­fly­del­sen var for langt va­ek for man­den med den sto­re ap­pe­tit på at ska­be for­an­drin­ger og re­sul­ta­ter. En­ga­ge­men­tet var ik­ke la­en­ge­re det sam­me.

Na­er­mest om­gå­en­de blev det et fak­tum, at Cory­dons far­vel be­ty­der en let­te­re gang på jord for So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nu­va­e­ren­de par­ti­for­mand, Mette Frederiksen. Sim­pelt­hen for­di hun nu ik­ke la­en­ge­re be­hø­ver at fø­le sig bun­det af den øko­no­mi­ske og po­li­ti­ske kurs, som Cory­don stod for i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Den le­di­ge stol, som Cory­don ef­ter­la­der i grup­pe­le­del­sen ved si­den af Hen­rik Sass Lar­sens og Ni­co­lai Wam­mens, vil og­så kun­ne be­sa­et­tes med en pro­fil med ta­et­te­re bånd til fol­ke­tings­grup­pen.

Og end­nu en po­in­te: Uden Bjar­ne Cory­don i le­del­sen vil det va­e­re let­te­re at eva­lu­e­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ind­sats i re­ge­rings­pe­ri­o­den – der vil va­e­re en fri­hed til bå­de at se på, hvad der gik godt, og hvad der gik galt, fi­lo­so­fe­res der nu i den del af fol­ke­tings­grup­pen, som ik­ke altid bi­faldt Blå Bjar­nes linje. UOMT­VI­STE­LIGT ER DET, at Bjar­ne Cory­don spil­le­de en cen­tral rol­le i par­ti­top­pen, og at han ef­ter valg­ne­der­la­get stod vagt om de re­sul­ta­ter, han le­ve­re­de i re­ge­rings­pe­ri­o­den, og om den kurs, han ud­stak. Om og i hvil­ket om­fang Mette Frederiksen vil aen­dre den po­li­ti­ske kurs, står li­ge nu hen i det uvis­se. Li­ge­som det og­så er uklart, hvem der skal for­mu­le­re og ska­be frem­ti­dens so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske po­li­tik sam­men med Sass og Frederiksen. Man kan va­e­re enig el­ler ue­nig med Bjar­ne Cory­don, når han tal­te om ’nød­ven­dig­he­dens po­li­tik’ og ’kon­kur­ren­ce­sta­ten,’ men at han for­må­e­de at ska­be po­li­tik fra grun­den, vil de fle­ste kun­ne skri­ve un­der på. Salgs­ar­bej­det lyk­ke­des så ik­ke til ful­de, hvil­ket gen­tag­ne gan­ge brag­te Cory­don i stormvejr. Og in­di­mel­lem i splid med eg­ne par­ti­fa­el­ler og med Thor­ning-re­ge­rin­gens støt­ter. METTE FREDERIKSEN KAN nu bru­ge ju­le­fe­ri­en til at sa­et­te sit nye le­del­ses­hold. Det vrim­ler ik­ke med op­lag­te ta­len­ter, der bå­de kan det po­li­ti­ske spil, be­gå sig i et for­hand­lings­rum og ud­vik­le ny po­li­tik. Hen­rik Dam Kri­sten­sen har er­fa­rin­gen, men er ret be­set gårs­da­gens mand. Ben­ny En­gel­bre­cht har sik­kert am­bi­tio­nen, men an­ses na­ep­pe for ka­pa­bel. Mo­gens Jen­sen be­sid­der loy­a­li­ten, men er i for­vej­en na­est­for­mand i par­ti­et. Ni­ck Ha­ek­kerup kun­ne må­ske kom­me på ta­le. Frederiksen skal fin­de en pro­fil, som er ru­stet til at hånd­te­re en kra­e­ven­de po­li­tisk dags­or­den og sam­ti­dig va­eb­net med tå­l­mo­dig­hed, når det hand­ler om at­ter at sma­ge mag­tens sød­me.

PANELET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.