NI­ELS BO­HR, J.C. Ja­cob­sens ae­res­bo­lig på Carls­berg, Bryg­ger­he­sten 3, 1778 Kø­ben­havn V

BT - - NYHEDER -

Han er en af man­ge dan­ske­re, der for al­vor har vist den dan­ske fa­ne i ud­lan­det. Han var en an­er­kendt fy­si­ker, og en af hjer­ner­ne bag for­stå­el­sen af et atoms struk­tur og ud­vik­lin­gen af kvan­te­me­ka­nik­ken. Men det var nok No­bel­pri­sen i fy­sik i 1922, der for al­vor stad­fa­e­ste­de hans navn i den sto­re ver­den. Ni­els Bo­hr blev ud­pe­get til pro­fes­sor i 1916 og blev i 1921 le­der af det in­sti­tut, som i dag er kendt som Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet i Kø­ben­havn.Gam­le Carls­berg er i dag un­der hef­tig ud­vik­ling til en helt ny by­del, men det hu­ser og­så Ni­els Bo­hrs bo­lig i åre­ne 1931-1962. Den ele­gan­te bo­lig, som er en del af mu­se­et hos Vi­sit Carls­berg, blev op­ført i 1853 som pri­vat­bo­lig for J.C. Ja­cob­sen, Carls­bergs grund­la­eg­ger. Og ef­ter hans død blev hu­set te­sta­men­te­ret som ae­res­bo­lig for folk af vi­den­ska­ben, lit­te­ra­tu­ren el­ler kun­sten. Det rø­de pa­lae har og­så dan­net ram­men om Ja­cob­sens pro­mi­nen­te ven­ner. H.C. An­der­sen sad nem­lig i stu­en og la­e­ste si­ne hi­sto­ri­er for Ja­cob­sens børn, og in­den­dørs er hu­set de­ko­re­ret af sel­ve­ste Ber­tel Thor­vald­sen, den dansk-island­ske bil­led­hug­ger. I dag be­nyt­tes hu­set sta­dig kun i forsk­nin­gens navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.