Kun fem po­st­hu­se til­ba­ge i Dan­mark

BT - - NYHEDER - GRA­FIK

Rø­d­ov­re

Char­lot­ten­lund

Øster­bro

Fre­de­riks­berg

Kø­ben­havn K

For me­d­ar­bej­de­re har om­stil­lin­gen va­e­ret stor, forta­el­ler Ei­gil Johannesen, fa­el­lestil­lids­re­pra­e­sen­tant for HKer­ne i Post Dan­mark.

»Det er klart, at når man går fra at va­e­re me­d­ar­bej­der på et po­st­hus til at va­e­re me­d­ar­bej­der i en bu­tik med an­dre for­ret­nings­om­rå­der som Ud­vik­lin­gen mod fa­er­re klas­si­ske po­st­hu­se og fle­re ste­der, hvor der kan hen­tes pak­ker, har va­e­ret man­ge år un­der­vejs, men har ta­get fart de se­ne­ste fem år. I 2010 drev Post Dan­mark 96 po­st­hu­se selv, mens der 627 ste­der rundt om i lan­det var flyt­tet en po­sts­kran­ke ind i bl.a. su­per­mar­ke­der. Det gav i alt 723 po­st­hu­se. I 2014 var an­tal­let af klas­si­ske po­st­hu­se rø­get ned på 21, mens an­tal­let af po­st­hu­se dre­vet af ek­ster­ne part­ne­re var kom­met op på 921. Mens Post Dan­mark nu kun dri­ver fem klas­si­ske po­st­hu­se, er der 1.115 po­st­bu­tik­ker over he­le lan­det. Ud­vik­lin­gen skyl­des, at brev­ma­eng­der­ne fal­der dra­stisk, mens net­han­del har få­et pak­ke­ma­eng­den til at sti­ge mar­kant.

Kil­de: Post Dan­mark grønt, kiosk og så vi­de­re, så kra­e­ver det selv­føl­ge­lig til­vaen­ning,« si­ger Ei­gil Johannesen og til­fø­jer, at 200300 me­d­ar­bej­de­re er ble­vet af­ske­di­get ef­ter luk­ning af po­st­hu­se i lø­bet af de se­ne­ste ti år. An­dre har ta­get imod fri­vil­lig fra­tra­e­del­se el­ler er gå­et på pen­sion.

Lan­dets sid­ste fem klas­si­ske po­st­hu­se lig­ger al­le i Ho­ved­stads­om­rå­det: på Fre­de­riks­berg, Kø­ben­havn Ci­ty, Char­lot­ten­lund, Rø­d­ov­re og på Øster­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.