Post­kun­der øger om­sa­et­nin­gen hos køb­ma­end

BT - - NYHEDER -

Det gi­ver gang i kas­se­ap­pa­ra­ter­ne bå­de hos små lo­ka­le køb­ma­end og i stør­re su­per­mar­ke­der, at stort set al­le po­st­hu­se i Dan­mark nu er ryk­ket ind i de­tail­hand­len. Det si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i De Samvir­ken­de Køb­ma­end Jo­hn Wagner. For selv om po­st­for­ret­nin­gen ik­ke i sig selv er no­gen stor øko­no­misk ge­vinst, så gi­ver det fle­re kun­der i bu­tik­ken, si­ger han.

»Der er må­ske nog­le, der el­lers vil­le ha­ve hand­let et an­det sted. Men når de al­li­ge­vel skal hen­te en pak­ke i bu­tik­ken, så va­el­ger de at hand­le sam­ti­dig.

Det gi­ver meromsa­et­ning og er i det he­le ta­get med til at ska­be ak­ti­vi­tet og gø­re den lo­ka­le bu­tik til det om­drej­nings­punkt, som den skal va­e­re i et lo­kal­sam­fund,« si­ger Jo­hn Wagner.

I al­le lan­dets po­st­bu­tik­ker kan man hen­te og sen­de pak­ker og bre­ve samt kø­be fri­ma­er­ker og pak­ke­la­bels.

Men kun 200 ste­der kan man bru­ge me­re spe­ci­a­li­se­re­de tje­ne­ster som at be­ta­le en reg­ning el­ler sen­de et re­kom­man­de­ret brev. Ik­ke godt nok Og det er ik­ke godt nok, me­ner Mar­tin Sa­la­mon, che­fø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

»Det er po­si­tivt, at po­st­tje­ne­sten er kom­met ta­et­te­re på for­bru­ge­ren, og åb­ning­sti­der­ne er til­pas­set vo­res al­min­de­li­ge liv. Men det er et pro­blem, at der kan va­e­re ret langt imel­lem spe­ci­altje­ne­ster­ne, og det bør man fin­de løs­nin­ger på,« si­ger Mar­tin Sa­la­mon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.