Be­tjen­ten og den lil­le flygt­nin­gepi­ge

BT - - NYHEDER -

FOTO 2015 Fo­to­graf Claus Fisker og en hånd­fuld an­dre jour­na­li­ster og fo­to­gra­fer be­gynd­te at gå op ad E45 mo­tor­vej­en sam­men med de fle­re hund­re­de flygt­nin­ge, der vil­le sø­ge asyl i Sve­ri­ge. Fisker er sam­men med flygt­nin­ge­ne i fle­re timer. Han op­da­ger et øje­blik, hvor en po­li­ti­mand ta­ger sin for­lovel­ses­ring og spil­ler et spil med en lil­le pi­ge. Han gem­mer rin­gen, og så skal pi­gen ga­et­te, hvil­ken hånd han har gemt rin­gen i.

»Det er et me­get fred­som­me­ligt bil­le­de og an­der­le­des, end hvad vi el­lers har set. Man­ge af bil­le­der­ne af flygt­nin­ge er utro­lig vold­som­me. Der er et håb i bil­le­det. Bil­le­det gav go­de mu­lig­he­der for at stop­pe op og ta­en­ke over nog­le ting«, si­ger han. Rø­ren­de si­tu­a­tion Det var en me­get rø­ren­de si­tu­a­tion for Claus Fisker og han er glad for li­ge pra­e­cis det­te bil­le­de, for det kan va­e­re med til at gø­re en for­skel: »Det er en mu­lig­hed, man al­drig får igen. For­skel­len på det her bil­le­de og det, vi el­lers har set, er, at det vi­ser en po­si­tiv Der er et håb i bil­le­det. Bil­le­det gav go­de mu­lig­he­der for at stop­pe op og ta­en­ke over nog­le ting ind­gangs­vin­kel til flygt­nin­ge og at folk be­hand­ler dem or­dent­ligt«, si­ger han.

Der har va­e­ret en blan­det mod­ta­gel­se af bil­le­det. Nog­le sy­nes, at det vir­ker op­stil­let og er en om­gang PR for po­li­ti­et, mens an­dre har ta­get rig­tig godt imod det.

Det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin ‘The At­lan­tic’ har kå­ret Claus Fi­skers bil­le­de til at va­e­re et af de ti bil­le­der, der er mest håb­s­ka­ben­de i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.