’Wey­se er min hy

BT - - KULTUR -

egoi­stisk i dagens Dan­mark, men den­gang var det me­get na­tur­ligt. Så selv­føl­ge­lig skal bar­net bo med pi­gen bag køk­ke­net,« si­ger han med hr. Wey­ses ka­rak­te­ri­sti­ske dik­tion. Et føl­somt ge­myt Jens Ja­cob Ty­ch­sen har va­e­ret med i man­ge af DRs sto­re dra­ma­se­ri­er, se­ne­st i ’Bor­gen’. Rol­len som hr. Wey­se er hans før­ste sto­re, gen­nem­gå­en­de ho­ved­rol­le på tv.

»Det er altid no­get, man skal over­ve­je med rol­ler i tv-se­ri­er, isa­er hvis det lig­ger i kor­te­ne, at den har en lang frem­tid. Jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig, at hr. Wey­se er så føl­som et ge­myt, at han ik­ke bli­ver gam­mel. At han vil ta­ge li­vet af sig, hvis der er for man­ge pro­ble­mer. Hans liv kra­ke­le­rer, hvis han ik­ke kan få lov til at sid­de på den pie­destal, han ger­ne vil,« si­ger Jens Ja­cob Ty­ch­sen.

Hvor po­pu­la­ert ’Ba­de­ho­tel­let’ er hos se­er­ne, fik han en sta­erk for­nem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.